sida

Budget

Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2017-2019 för Vaxholms kommun

Bakgrundsinformation

Denna budget innehåller en viljeyttring mot de mål Vänsterpartiet anser att politiken i Vaxholm ska ha. Vänsterpartiet är inte kallat att delta i kommunens budgetberedningsarbete, och vi kan därför bara bilda oss en uppfattning om hur de olika nämndernas områden ska klara sina uppgifter och åligganden genom andrahandsinformation.

Vänsterpartiets visioner för Vaxholm

Vaxholm ska även i framtiden vara en kulturellt präglad skärgårdsstad med småskalig bebyggelse, med tillskott av klimatsmarta hus – gärna trähus – placerade i lägen som inte tar ifrån någon de grönområden som behövs nära. Barnen ska välja att gå i skola i Vaxholm eftersom den bästa undervisningen finns här. Ingen ska mot sin vilja behöva få sina anhöriga placerade på hem utanför kommunen. Naturligtvis ska annan kommunal service fungera oklanderligt. Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden och alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga för dem. Utbyggt bredband ger bl.a. företagarna, även internationellt verksamma, bra möjligheter att lokalisera sig till Vaxholm. Vaxholms kommun ska bli en av landets ledande miljökommuner. Vi ska öka takten på de investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser, och sträva mot att all verksamhet som kommunen ansvar för ska vara klimatneutral inom 15 år.

Reaktionerna på kommunens exploateringsplaner, både i översiktsplanen 2030 och i Förslag 2015 04 01 till Program för detaljplanering av Vaxön, har varit starka. Många invånare har på olika sätt framfört sin kritik mot alliansens planer och har uppenbart en annan vision för Vaxholm. Situationen har intensifierats i och med kommunens tillkännagivande av Dp 410 Norrberget samt den utlysta markanvisningstävlingen.

Vänsterpartiet vänder sig starkt emot kommunens planer på en kraftig exploatering av staden. Vi ser gärna att kommunen bygger bostäder, men då främst hyresrätter med rimliga hyror snarare än fler exklusiva bostadsrätter. Vi anser även att bostadsbyggandet måste genomföras på ett sätt som inte hotar värdefulla kultur- och naturmiljöer. En viss befolkningstillväxt räknar vi med, men det är viktigt att bostadsbyggandet går hand i hand med utbyggnad av infrastruktur och övrig kommunal service. I år har befolkningen ökat med ca 300 personer. I framtiden är det rimligt att den ligger på runt 100 personer om året.I vår vision ryms inte en rivning av Norrbergsskolan och därpå följande försäljning av marken för att bygga bostadsrätter. Förslaget till Dp 410 Norrberget, som siktar på 200-300 lägenheter på den plats där Norrbergsskolan, Lillstugan och Lägerhöjden nu ligger, är varken småskaligt, skärgårdsaktigt eller anpassat till vilka möjligheter Vaxholm har att ta hand om barn, bilar, transporter och äldre. I och med det attraktiva läget kommer exploateringen antagligen inte heller tillgodose Vaxholms behov av hyresrätter. Både med tanke på miljön och ur ekonomisk synpunkt är det orimligt att riva en fungerande byggnad som Norrbergsskolan utan att först utreda möjligheten att utnyttja anläggningen till annan verksamhet exempelvis bostäder, kommunhus, företagshotell eller liknande. Befintligt kök och matsal skulle kunna vara grund för att skapa ett kollektivt boende i Vaxholm.

Vänsterpartiets mål för Vaxholm

Vänsterpartiet i Vaxholm har sju övergripande mål för kommunen:

 • En stad för alla
 • Utbildning med hög kvalitet
 • God omsorg för individen
 • Hållbart samhälle och minskad klimatpåverkan
 • Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter
 • Levande stad med ett gott företagsklimat
 • God ekonomisk hushållning

En stad för alla

Vänsterpartiet vill att Vaxholm ska vara en plats där olika människor kan leva och bo – gammal som ung, fattig som rik. Vi vill att våra unga och äldre ska kunna bo kvar i sin hemkommun, och vi vill att Vaxholm ska säkra ett långsiktigt mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. För att möjliggöra detta vill vi se en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.

Vaxholm är en skärgårdskommun med många öar, och det är inte bara de stora öarna Vaxön, Rindö och Resarö som ska kunna ha bofast befolkning. Tynningö har fått statlig färja till ”fel” kommun vilket medför problem för skolbarnen om de vill utöva fritidsaktiviteter efter skoltid på Vaxön. Båt- och färjetrafiken med reguljära turer till året-runtbebodda öar måste stöttas bl.a. genom förhandlingar med landstinget.

Vänsterpartiet vill värna Vaxholms unika natur- och kulturmiljö och motsätter sig fler storskaliga byggnader och områden i Vaxholm. För att säkra att omistliga kulturella värden inte går förlorade vill Vänsterpartiet att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

Det behövs också ökade resurser till stadsbyggnadsförvaltningen för att arbeta vidare på översiktsplanen, som ska vara ett ”levande dokument”, samt för att hantera alla synpunkter som har inkommit under de olika samrådsprocesserna och för att utarbeta välgrundade förslag till förändringar av översiktsplanen och olika detaljplaner.

Vänsterpartiet vänder sig starkt emot kommunens planer på en kraftig exploatering av staden. Vissa exploateringsintäkter behövs för att kunna göra investeringar i skolorna och äldreomsorgen i Vaxholm. Intäkterna från ny bebyggelse vid Pålsundsbron och Skutvikshagen kom 2014. I framtiden kan mindre förtätningar göras, men det är av yttersta vikt att bevara Vaxholms grönområden som Johannesbergsparken och Blynässkogen. Det är också viktigt att behålla arbetsplatsområdet vid Blynäs och inte bygga bostäder där. Dels är marken mycket förorenad, dels behöver Vaxholm sina arbetsplatser.

Som ett alternativ till att ytterligare exploatera Vaxön har Vänsterpartiet sedan många år föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet från strax öster om Nibble mot Ladvik. Området uppfyller de klimatkrav som läggs på ny bebyggelse: kommunikationsnära, nära till grönområden och till arbetsplatser i Arninge samt lätt att ta sig till Stockholms universitet och KTH. Dessutom är infrastrukturen delvis löst genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill och förbindelsen med Käppala reningsverk planeras komma ut i Killingeviken och gå mellan Hästängsudd och Resarö. Staten äger marken, men staten har också en uttalad önskan om att utöka antalet bostäder i Stockholmsområdet och borde vara tillmötesgående i en förhandlingssituation.

Kommunen saknar hyresrätter och vi anser att Vaxholm behöver återinföra ett kommunalt bostadsbolag, eller ingå som en del i ett regionalt bostadsbolag. Ett alternativ är att låta det kommunägda bolaget Smeden AB växa.

Ett sätt att behålla rådigheten över marken är att upplåta mark med tomträttsavtal. Detta ger en kontinuerlig inkomst till kommunen och kan bidra till att exploatören inte behöver belasta hyran med kostnader för markinköp. Hyresrätter på tomträtt får inte göras om till bostadsrätter, vilket utgör en garanti mot ombildningar.

20 % av Vaxholms befolkning är över 65 år. I ljuset av den demografiska utvecklingen och med tanke på skattesystemets uppbyggnad är friska äldre en viktig nyckel för att skapa hållbar finansiering för Vaxholms stads åtaganden.” Citatet är hämtat ur Ramärendet 2017 – 2019 sid 11. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för att de äldre i Vaxholm ska vara friska och alerta – ju längre desto bättre. Vi vill att kommunen medverkar till att skapa ett kollektivhus för andra halvan av livet med hyresrätter där gemenskapen stimulerar till aktiviteter.

Det är viktigt att Vaxholms medborgare får ökade möjligheter till inflytande över kommunens utveckling. Vaxholms stad anser sig satsa på kommunikation i och med att informationen på hemsidan förbättras samt att Viktigt i Vaxholm ges ut fyra gånger om året. Detta är exempel på envägskommunikation, och detta räcker inte – arbetet med delaktighet och demokrati måste ske kontinuerligt och från två håll. Vi vill verka för en ökad medborgardialog i kommunens samhällsplanering, och vill undersöka möjligheten att använda en omvänd planprocess där medborgarna får möjlighet att komma med förslag på hur bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas. Malmberget i Gällivare kommun har genomfört denna typ av medborgardialog med mycket spännande resultat. Särskilt viktigt är det att ungdomarna får möjlighet och känner sig delaktiga i skolan, bostadsområdet och samhällsplaneringen. Även yngre barns röster bör höras i den demokratiska processen genom barnkonsekvensanalyser med t.ex. barnhearings.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det som debatteras och beslutas på fullmäktiges sammanträden är av stor vikt för Vaxholms invånare. I dagsläget administreras och finansieras webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden av oppositionspartierna. Vi anser att denna uppgift istället ska ligga på kommunen. Den enda direktkontakt med beslutsfattarna som Vaxholms medborgare har, och som alla i kommunfullmäktige kan ta del av direkt, är möjligheten att ställa frågor till kommunfullmäktige före varje sammanträde. Så länge vi inte har något annat forum för denna typ av kontakt vill vi ha kvar frågestunden.

Vänsterpartiets delmål:

 • Värna Vaxholms kultur- och naturvärden vid nybyggnation
 • Genomför en kulturmiljöutredning och utarbeta ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm tillsammans med Länsstyrelsen
 • Bygg bostäder med blandade upplåtelseformer för olika målgrupper
 • Vid nyproduktion på kommunal mark ska 60-70% av bostäderna vara hyresrätter
 • Medverka till att skapa ett kollektivhus med hyresrätter i kommunen
 • Upplåt kommunal mark med tomträtt istället för försäljning
 • Utred möjligheten att uppföra ett nytt bostadsområde norr om väg 274 öster om Nibble
 • Bygg upp ett kommunalt eller regionalt bostadsbolag
 • Norrbergsskolan behålls och anpassas till annan verksamhet, t.ex. kommunhus, företagshotell eller bostäder
 • Fortsatt utveckling av ett långsiktigt mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
 • Ramsö- och Tynningöborna ska kunna komma till sin hemkommuns centralort för samma kostnad som 2014 då ö-kortet togs bort
 • Förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande
 • Mer fokus på medborgardialog i kommunens samhällsplanering
 • Översiktsplanen ska vara ett levande dokument och samrådsprocesserna ska kunna påverka detaljplanernas slutliga utformning
 • Inköp av teknik till, samt administration av, webbsändningar från kommunfullmäktiges möten

Utbildning med hög kvalitet

Resurser som tilldelas skolan måste förvaltas på bästa sätt. Om barnen tas om hand som individer eller som en ”massa” är avgörande för deras framtid. Genom att skolorna i hela Stockholm tävlar om att få så många elever som möjligt sker en marknadsföring av varje skolas sätt att undervisa och det kan bli viktigare än elevens bästa. Lärarna måste återfå sitt mandat att undervisa och ta hand om elever – inte att marknadsföra skolan. Ju mer tid till eleverna desto bättre klarar de de nationella proven. Lärarnas självklara rätt att bedöma och betygsätta eleven ska inte påverkas av rektor eller föräldrar. Alla barn ska vara välkomna i skolorna och där det behövs extra resurser ska de få det så tidigt som möjligt.

Vaxholm har idag ca 60% legitimerade lärare på låg- och mellanstadiet, vilket är under genomsnittet för Stockholms län. Motsvarande andelen på högstadiet är ca 80%, vilket är över genomsnittet. Forskning visar på att professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barn och ungas lärande och utveckling inom skolan och förskolan. Skickliga pedagoger kan lyfta skolan och förskolan, men dessa måste ges rimliga förutsättningar. Vi vill att förskolan och skolan i Vaxholm ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna. Då behöver vi höja lärarnas löner, förbättra arbetsvillkoren och ge lärarna större möjligheter att utvecklas i yrket.

Skolverket har nya riktmärken för barngruppernas storlek på förskolan. De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Enligt studierna upplever många förskollärare att pedagogiken blir lidande då barngrupperna ofta är för stora. Det blir viktigt med många pedagoger till en större barngrupp men den stora barngruppen är i sig ett problem. Barn som gått i större barngrupper på förskolan hamnar oftare i konflikter i skolan. För de yngsta barnen påverkas tryggheten när de går i en för stor barngrupp då de tvingas ha många relationer till andra barn och vuxna.

Vaxholms kommun har under de senaste åren uppfört stora förskolor med sex avdelningar. Vi vill istället att kommunen bygger fler och mindre förskolor. Detta för också det positiva med sig att barnen kan få närmre till förskolan.

Vänsterpartiets delmål:

 • Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger
 • Öka andelen behöriga lärare i skola och förskola
 • Låt lärarna fokusera på undervisningen genom att minska deras administrativa börda
 • Bättre stöd för barn med särskilda behov
 • Gå från få och stora förskolor till fler och mindre förskolor nära hemmet
 • Mindre barngrupper i förskolan
 • Säkerställ att barnrättsperspektivet får genomslag i alla led i verksamheten, från placering av förskolor och skolor till innehållet i verksamheten
 • Bygg en ny skola på Rindö
 • Bygg ut Resarö skola
 • Förskolan Båten får permanenta lokaler på nuvarande plats
 • Uppför två mindre förskolor på Resarö istället för en stor med sex avdelningar

God omsorg för individen

Alla boende i Vaxholm har rätt till trygghet i vardagslivet, speciellt våra äldre. De ska kunna bo kvar i sin egen bostad med stöd av hemtjänst. Att bo kvar i bostaden är extra viktigt för den demente som vid byte av miljö kan bli än mer förvirrad.

Vårdplacering utanför kommunen bör ske endast om den gamle själv så önskar. Vi vill se en tillräcklig utbyggnad av äldreomsorgen i staden för att man ska kunna möta det snabbt ökande antalet seniorer med vårdbehov i Vaxholm. Det är därför bra att kommunen trots det ansträngda finansiella läget investerar i ett eget särskilt boende, samt att kommunen avser att behålla fastigheten i egen ägo. Det är angeläget att kommunen prioriterar denna investering då Socialnämnden har konstaterat att den befolkningsgrupp som ökar mest är äldre som behöver särskilt boende. Det är mycket dyrt att hyra platser i en annan kommun idag, och kommer att vara så också i framtiden. Staden bör även överväga att bygga seniorboenden för friska personer över 65 år som inte behöver stöd från kommunen.

Hemtjänst och äldreboenden är främst kommunala åtaganden som man inte bör avhända sig. Andra utförare kan tillåtas men med strikt kvalitetskontroll vid såväl upphandling som fortsättningsvis eftersom de också är skattefinansierade. Vi vill inte se äldreomsorgen i Vaxholm som en ”kassako” för diverse investerare. För invånarna ska informerad valfrihet gälla både hemtjänst och äldreboende.

Då alla de särskilda boenden som finns i kommunen idag drivs av privata aktörer anser vi att det nya särskilda boendet ska drivas i kommunal regi. Det är inte acceptabelt att de äldre som föredrar en kommunal driftsform i dagsläget inte erbjuds ett sådant alternativ.

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Det är viktigt att stärka funktionshindrades rätt till personlig assistans så att de ges möjligheten att leva ett liv som andra.

Vänsterpartiets delmål:

 • Underlätta boende i egen bostad för de äldre som så önskar
 • Prioritera nya särskilda boenden för äldre
 • Det planerade särskilda boendet för äldre byggs och behålls i kommunal regi
 • Stärk funktionshindrades rätt till personlig assistans
 • Låt valfrihet inom omsorgen inte endast omfatta val av utförare, utan även inflytande över hur tiden med omsorgspersonalen används

Hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan

Ekologisk hållbarhet betyder minskade utsläpp av gifter och växthusgaser (fjärrvärme med förnyelsebara bränslen, kollektivåkande, gång- och cykelavstånd till skolor, service m.m., välisolerade hus, jord- och skogsbruk utan näringsläckage till vattendrag, båtbottentvätt i stället för giftiga färger etc.). I EU:s nya direktiv krävs att alla nyproducerade och renoverade byggnader ska ha ”nära noll” i energianvändning år 2020.

Den framtida anslutningen till Käppala kommer att förbättra reningen av vårt avloppsvatten och där kommer sannolikt bättre möjligheter till rening av medicinrester också kunna utvecklas. Anslutningen kommer att kosta mycket men vi anser den nödvändig.

Den andra stora föroreningskällan är dagvatten. Ju mer Vaxholm bebyggs desto fler hårdgjorda ytor, fler bilar och annat som smutsar ner. Nya system för rening av dagvatten utvecklas ständigt. Hårt trafikerade gator och vägar måste först förses med rening och krav på dagvattenrening måste ställas för att få bebygga nya områden.

Allt jord- och skogsbruk inom kommunen bedrivs inte ekologiskt och läckaget från dessa näringar är inte försumbart. Av kommunen utarrenderad mark borde ha krav på ekologisk skötsel med reducerad arrendeavgift som lockbete.

Hårdare krav på båtägarna att inte använda giftiga bottenfärger utan i stället nyttja båtbottentvättar måste fram. Om kommunen samverkar med båtklubbar och upplåter lämpliga platser för tvättar skulle det kunna underlätta och få fram snabbare resultat.

Om den bilåkning (korta sträckor), som sker vi lämplig väderlek för att cykla, skulle upphöra, vore mycket vunnet. För att uppnå detta krävs utbyggda och belysta gång- och cykelbanor runt om i kommunen samt cykelställ vid alla busshållplatser.

För att bilåkning till mataffärer och fritidsaktiviteter för både barn och vuxna ska upphöra behövs en ny busslinje som går mellan de norra delarna på Resarö, Kullöbebyggelsen, Eriksö (sommartid) och fram till Bogesunds slott samt förbi Borgmästargården till centrum. Busslinjen ska ha eldrivna bussar.

Vid försäljning och exploatering av kommunal mark ska det ställas krav på byggnadernas utförande, både vad gäller material och framtida drift. Kommunen kan också – i likhet med andra kommuner – påverka byggnaders energieffektivitet genom olika stimulansåtgärder. Det kan vara sådant som att tjockare väggar ger något större boyta än vad planen medger.

För att stimulera investering i solceller anser vi att Vaxholms kommun ska slopa bygglovsavgiften för solcells- och solfångaranläggningar, något som redan genomförts i t.ex. Linköpings, Trosa och Finspångs kommun. För den enskilde är det en investering att sätta upp solceller. Genom att avgiftsbefria bygglov och startbesked visar kommunen att man tycker att sol är en viktig energikälla. Kostnadslättnaden skulle uppmana och inspirera fastighetsägare och byggherrar att använda solenergi och därmed också främja en hållbar stadsutveckling. För den som vill upplåta sitt tak till en solcellsanläggning utan investeringskostnad, något som elbolag har börjat erbjuda, kan avgiftsbefriat bygglov vara avgörande.

Vänsterpartiets delmål:

 • Vaxholm ska bli högt rankat i miljöorganisationernas listor över kommuners resultat av arbetet med hållbar miljö
 • Vaxholm ska driva på genomförandet av EU:s direktiv om att nybyggda och renoverade hus ska ha ”nära noll” i energianvändning senast år 2020
 • Cykelväg färdigställs till Överby samt till Bogesunds slott
 • Cykelbana ska fortsätta hela vägen till Rindö skola
 • Långsiktiga investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi görs
 • Utökade investeringar som minskar kommunens ekologiska fotavtryck
 • Bygglov och startbesked för solenergianläggningar ska vara avgiftsfria

Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter

Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som får chans till kultur, fritid och idrott. Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin.

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter. Därför bör föreningarnas bidrag och villkor granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag cyklar t.ex. många ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder som kan skjutsa eller tillgång till bil finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det snarast anläggas en cykelväg på Bogesund.

Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva för barn, ungdomar och äldre. Skateparken ska byggas ut och underhållas för att vara en funktionell och attraktiv mötesplats för ungdomar. Om områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa kompenseras med högre kvalitet på de grönområden som sparas.

Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala musik- och kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta sina barn ta del av kulturskolans verksamhet. Vi vill att större resurser tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften sänks och/eller inkomstbaseras med hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter.

Förnyelse och kontinuitet är två grundläggande dimensioner i kultur och kulturpolitik. Vi vill att staden tillsätter en kultursekreterare med adekvat utbildning som kan leda, planera, samordna och utveckla kulturlivet med bl.a. studieförbund och kulturarbetare. Ett rikt kultur- och föreningsliv ger glädje, utveckling, insikter och många uttrycksmöjligheter. Vaxholm har idag ett fantastiskt bibliotek och en biograf som vi ska fortsätta att värna och stötta.

Frivilliga krafter driver ungdomsverksamhet både på Rindö och Resarö. Vi anser att kommunen ska vara huvudman för verksamheterna och att dessa ska vidareutvecklas. Dessutom behöver öppettiderna på Storstugan öka.

Vänsterpartiets delmål:

 • Ett jämställt förenings- och kulturliv
 • Anlägg en cykelväg till Bogesunds slott
 • Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva
 • Avgiften till kulturskolan ska sänkas och/eller inkomstbaseras
 • Tillsätt en kultursekreterare, t.ex. genom att bredda arbetsuppgifterna för den nyrekryterade bibliotekschefen
 • Ett fortsatt stöd till bion och biblioteket
 • Utöka ungdomsverksamheten på Resarö och Rindö, och med kommunen som huvudman

Levande stad med ett gott företagsklimat

En levande stad innebär en plats där människor både kan arbeta och bo, och där det finns ett gott utbud av handel och service. Många stadskärnor i Sverige utarmas då människor väljer att handla, fika, gå till doktorn m.m. på annan ort. Vi anser att det är viktigt för Vaxholms fortsatta utveckling att kommunen aktivt arbetar för att behålla småföretag, handel och service inom kommunens gränser.

Det är angeläget att motverka trenden att små arbetsplatser flyttar från Vaxholms stad för att ge plats för nybyggnation. En mångfald av småföretag ger samhället ett utbud av olika arbetstillfällen och minskar arbetsresorna till andra delar av Storstockholm. Därför ska kommunen värna och vårda sina företagare på olika sätt. Kommunen måste även göra mer för att få service att stanna inom kommunen, t.ex. Vaxholms vårdcentral.

Det är viktigt att kontakten mellan kommunen och företagarna inte blir en envägskommunikation, där kommunen ger information utan också att kommunen lyssnar och tar till sig information och önskemål från företagarna. Vi föreslår att kommunen utser en företagskontakt på förvaltningen, en person som lär känna företagen, och då lättare kan hjälpa till att slussa vidare till ”experter” om det uppstår problem.

Vaxholmarna och affärsidkarna på Hamngatan är i stort behov av en bättre gatubelysning. I nuläget finns mellan Konsum och Apoteket endast fyra gatlyktor placerade på gatans ena sida. Det är tveksamt om det svarar upp mot de förordningar som finns om belysning på affärsgata. Detta innebär en säkerhetsrisk och det finns invånare som inte vågar gå ut på kvällstid då de upplever gatan som farlig.

Affärsidkarna önskar att gatan är gågata 10 veckor om året, medan den 2016 varade betydligt längre. Det är viktigt att utvecklingen av Vaxholms centrum sker i dialog med kommunens näringsidkare. För att uppmuntra till cykling inom kommunen behövs cykelställ på flera ställen längs Hamngatan, även utanför den period då den är gågata. Det är också viktigt att kommunen utreder hur cykelstråken i centrum ska bli tydligare och säkrare.

Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden, och arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste göras tillgängliga även för dem.

Vaxholm är den enda kommun i Stockholms län som inte har ett sommarjobbsprogram för ungdomar. Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första arbetslivskontakt ger viktiga samhällsekonomiska effekter, och Vaxholms kommun bör vara en föregångare när det gäller att säkerställa en god tillgång till sommarjobb och positiva kontakter med det lokala näringslivet.

Vänsterpartiets delmål:

 • Ett aktivt arbete för att behålla småföretag, handel och service inom kommunens gränser
 • Utse en företagskontakt på förvaltningen
 • Starta ett sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar
 • Värna Vaxholms vårdcentral
 • Bättre gatubelysning på Hamngatan
 • Etablering av linfärja mellan Vaxön och Kastellet tillhör inte kommunens kärnverksamhet. Vi anser att projektet ska avbrytas.

God ekonomisk hushållning

Vänsterpartiet anser att ekonomisk hållbarhet för kommunen innebär sund hushållning med alla typer av tillgångar, såsom mark, bostäder och vatten – inte bara skattemedel. I dagsläget säkrar kommunen en positiv resultat- och balansräkning genom att sälja ut kommunala tillgångar. Detta är en kortsiktig strategi. Vänsterpartiet vill istället att kommunen behåller mark och äger fastigheter för skola, vård och omsorg samt hyresbostäder för att kommunen ska kunna styra hyror, energiåtgång m.m.

För att finansiera bl.a. Campus Vaxholm beslutade majoriteten i kommunfullmäktige 2011 att kommunen ska exploatera mark för 85 miljoner kronor om året. I majoritetens budgetförslag kan vi dock se att exploateringsintäkterna de kommande nio åren, fram till 2025, summerar till 411 miljoner kronor, d.v.s. 46 miljoner kronor om året. Trots att exploateringsintäkterna bevisligen är avsevärt lägre än förväntat, har alliansen valt att fullfölja uppförandet av Kronänggskolan samt idrottshallen på Campus Vaxholm-området. Detta har satt kommunen i ett ansträngt ekonomisk läge.

Alliansen väljer att delvis finansiera genomförda och planerade investeringar med nylån om 260 miljoner kronor, samt så kallade överbryggningslån om 315 miljoner kronor, där de senare ska betalas av inom 10 år. De pengar som behövs för att amortera på överbryggningslånen frigörs genom en storskalig exploatering av Vaxön och Resarö, bland annat Norrberget och Johannesbergsparken.

Vänsterpartiet har konsekvent varit emot uppförandet av Kronängsskolan. Att renovera Norrbergsskolan till en god standard hade inneburit en bättre miljö för våra barn och hade dessutom varit ett betydligt billigare alternativ. I det läge som nu råder är det dock ofrånkomligt att fullfölja bygget av Kronängsskolan. Kostnaden för Campus Vaxholm (Kronängsskolan plus idrottshallen) är budgeterad till 297 miljoner kronor. För att undvika en storskalig exploatering av Norrberget, Johannsbergsparken och Resarö väljer vi att öka kommunens nylån. Vänsterpartiet hade gärna sett att dessa pengar istället hade kunnat läggas på andra viktiga områden.

Vi anser att kommunen bör skifta fokus från en expansiv exploateringspolitik till att prioritera underhållet av kommunens fastigheter som är mycket eftersatt. Om underhållet av kommunens nya byggnader eftersätts på samma sätt som gjorts med nuvarande kommunala fastigheter dröjer det inte länge förrän ett nytt krav på rivning utfärdas och ännu en gång flyttar man pengar från drift till investeringar. Eftersom all mark då är såld finns inte längre möjligheten att finansiera det med exploateringsintäkter. Då måste man höja skatten drastiskt. Vi anser att det är bättre att behålla mark och möta – åtminstone delar av investeringsbehovet – med en lägre skattehöjning redan nu. Om kommunen ska sälja mark bör skälen vara att tillgodose andra behov än endast de finansiella.

Vi budgeterar i stället en skattehöjning på 20 öre redan nästa år för att möjliggöra en långsiktig amorteringsplan samt för att kunna göra satsningar på barn och unga, på våra äldre, på Vaxholms kulturmiljö, på klimatet samt för att säkra underhållet av kommunens fastigheter.

Driftsbudget för styrelser och nämnder

Vänsterpartiets förslag till driftsbudget för styrelser och nämnder återfinns i Tabell 1. De förändringar som föreslås jämfört med majoritetens budgetförslag är:

 1. Minskad budget för exploateringskontoret eftersom Vänsterpartiet inte vill exploatera varken Norrberget eller Johannesbergsparken.
 2. Upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm tillsammans med Länsstyrelsen.
 3. Uppstart av sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar.
 4. Sänkt och mer differentierad avgift till kulturskolan.
 5. Pedagoger till ungdomsverksamheten på Resarö och Rindö.
 6. Införande av ledsagartid inom äldreomsorgen.
 7. Ökat underhåll av lekplatser och fastigheter.
 8. Minskade effektiviseringskrav på nämnder.
 9. Ökade räntekostnader p.g.a. större lån.
 10. Skattehöjning med 20 öre.

Mindre investeringar

Vänsterpartiets förslag till budget för mindre investeringar återfinns i Tabell 2. De förändringar som föreslås jämfört med majoritetens budgetförslag är:

 1. Inköp av utrustning till webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.
 2. Uppförande av en skatepark.
 3. Energisparåtgärder och investering i förnyelsebar energi.

Det ökade investeringsutrymmet jämfört med majoritetens budgetförslag möjliggörs av det positiva resultatet i driftsbudgeten år 2017 på +3,7% jämfört med majoritetens +3,0%.

Större investeringar

Vänsterpartiets förslag till budget för större investeringar återfinns i Tabell 3. De förändringar som föreslås jämfört med majoritetens budgetförslag är:

 1. Eftersom vi inte planerar att riva förskolorna Lägerhöjden och Lillstugan budgeterar vi inte heller för att bygga en ny förskola på Norrberget.
 2. Då vi inte avser att exploatera Norrberget minskas exploateringsintäkterna för Vaxön avsevärt, och kostnaden för Kronängsskolan och idrottshallen på Campus Vaxholm-området fininserias istället med ökade lån.

Löpande utgifter [tkr]

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Kommunstyrelsen

-64 924

-65 764

-67 463

Minskade utgifter för exploatering (1)

1 000

1 000

1 000

Hållbart kulturmiljöprogram (2)

-200

Sommarjobbsprogram för ungdomar (3)

-500

-500

-500

Barn- och utbildningsnämnden

-330 850

-349 022

-368 248

Sänkt avgift till kulturskolan (4)

-440

-440

-440

Fritidsverksamhet Resarö och Rindö (5)

-1 030

-1 030

-1 030

Stadsbyggnadsnämnden

-5 702

-5 861

-6 036

Socialnämnden

-170 910

-182 785

-192 500

Ledsagartid äldreomsorg (6)

– 400

-800

-800

Nämnden för teknik, fritid och kultur

-41 786

-44 231

-44 393

Ökat underhåll av lekplatser och fastigheter (7)

-250

-250

-250

Effektiviseringar

6 000

6 200

Halverade effektiviseringar (8)

-3 000

-3 100

Totalt utgifter

-615 992

-646 683

-677 560

Finansiering [tkr]

Pensioner inkl löneskatt

-8 400

-8 700

-9 000

Semesterskuld

-300

-300

-300

Intern kapitaltjänst

16 327

18 980

18 980

Finansnetto (9)

-9 445

-13 833

-18 336

Skatteintäkter (10)

641 560

668 060

699 998

Totalt finansiering

639 742

664 207

691 342

Resultat [tkr]

23 750

17 524

13 782

[%]

3,7

2,6

2,0

Tabell 1: Driftsbudget för styrelser och nämnder.

Mindre investeringar [tkr]

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Kommunstyrelsen

-10 100

-18 850

-18 850

Teknik för webbsändning av KF-möten (11)

-100

Nämnden för teknik, fritid och kultur

-18 000

-18 000

-18 000

Skatepark (12)

-1 500

Energisparåtgärder (13)

-500

-500

-500

Barn- och utbildningsnämnden

-9 000

-700

-700

Socialnämnden

-700

-400

-400

Stadsbyggnadsnämnden

-200

-50

-50

Summa

-38 600

-40 000

-38 500

Tabell 2: Budget för mindre investeringar.

Större investeringar [Mkr]

ack. 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totalt

Kronängsskolan

-27

-90

-63

-180

sidobyggnad

-25

-25

Campus sporthall

-65

-27

-92

Särskilt boende

-3

-3

-60

-65

-100

-30

-260

Förskolor (14)

-1

-6

-25

-29

-10

-70

Skolor

-4

-35

-56

-25

-120

Sporthallar

-5

-14

-19

Trafikåtgärder Resarö

-2

-16

-10

-28

Buffert

-11

-11

Summa investeringar

-92

-129

-122

-157

-128

-46

0

-100

-30

0

0

-804

Finansiering [Mkr]

Exploatering

Skutvikshagen

43

43

Pålsundsstrand

20

20

Vaxön (15)

10

10

10

30

Resarö+Rindö (15)

50

10

10

70

Östra Kullön

3

3

Övrigt

Försäljning

1

1

Nylån (15)

122

157

96

46

100

30

551

Överbryggningslån

129

-88

-1

-20

-20

0

Överlikvid

26

60

86

Summa finansiering

92

129

122

157

128

46

0

100

30

0

0

804

Tabell 3: Budget och långsiktig plan för större investeringar.

Kopiera länk