• Hem
  • Gemensamt uttal...
sida

Gemensamt uttalande 2017-10-14 från oppositionspartierna i Vaxholm – Socialdemokraterna, Waxholmspartiet – borgerligt alternativ och Vänsterpartiet

De styrande går emot folkviljan

De styrande i Vaxholm, M, C, L och MP, har igår meddelat att de trots resultatet i folkomröstningen tänker fullfölja planerna på en storskalig exploatering med bostadsrätter på Norrberget. Vi i oppositionen har med bestörtning mottagit detta besked och anser det djupt olyckligt, att de styrande väljer att gå emot en tydlig folkvilja.

Ingen paus för eftertanke i detaljplanearbetet

Trots att NEJ-alternativet ”Jag vill att byggplanerna på Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för kommunala ändamål” fick 54.9% av rösterna den 10 september, vill de styrande fullfölja rivningen av Norrbergsskolan samt förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden och fortsätta arbetet med den nya detaljplanen för Norrberget. Det nya förslaget från majoriteten är identiskt med Besqabs förslag – den enda skillnaden ligger i att en mindre del av Besqabs byggnader fått nya funktioner.
Oppositionspartierna har under de samtal som förts med majoriteten konsekvent krävt att arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Norrberget måste stoppas, samt att det måste utredas hur Norrbergsskolan och övriga byggnader på kort och lång sikt kan användas för att tillgodose kommunala behov. Under samtalens gång blev det tydligt, att majoriteten inte var beredd att avbryta detaljplanearbetet och bevara Norrbergsskolan, varför samtalen inte kunde leda till någon förhandling.

Påbörja inte rivningen!

I det läge som nu råder är det av yttersta vikt att rivningen av befintliga byggnader på Norrberget inte påbörjas. Detta eftersom folkomröstningen visar att den detaljplan majoriteten försöker driva igenom inte har stöd bland Vaxholms invånare. I nuläget verkar dessvärre kommunmajoriteten gå vidare med konkreta beslut för att snabbt riva byggnaderna på Norrberget. Redan i kommunstyrelsens planeringsutskott den 18 oktober och i den kommande kommunstyrelsen den 26 oktober finns sådana ärenden på föredragningslistan. Det vore olyckligt för de kommunala verksamheter, som omedelbart skulle kunna få några av sina mest akuta behov tillgodosedda i nuvarande byggnader.

Att avstå från försäljning behöver inte innebära skattehöjning

Majoritetspartierna verkar att döma av formuleringarna i deras pressmeddelande fortfarande vara fångna i föreställningen, att det är av avgörande betydelse för kommunens ekonomi att få genomföra försäljningen av Norrberget för bostadsrättsexploatering. Som vi tydligt har visat i debatten inför folkomröstningen, är kommunens ekonomiska kostnader för att avstå från exploateringen, och i stället använda området på det sätt vi förespråkar, högst 25 öre av vår skattesats på 19,78.
Möjligheten att för framtiden bevara en viktig resurs för kommunens behov och en viktig kulturmiljö centralt i gamla Vaxholm är enligt vår mening väl värd den måttliga ekonomiska belastningen på vårt skatteutrymme, som på kort sikt kan uppstå. I ett läge när kommunen flera år i rad, inkl. 2017, uppvisar ett driftsresultat som motsvarar mer än 1 kr av skattesatsen, bedömer vi kostnaden för att slå vakt om dessa värden som mycket överkomlig.

Vaxholmarna kommer inte att glömma

Vi hoppas fortfarande att några av majoritetsalliansens partier skall inse att det inte ligger i deras intresse att sabotera handlingsfriheten för en möjlig ändrad majoritet efter nästa val genom att utföra rivningarna före valet.

För mer detaljerad information hänvisar vi till det gemensamma uttalande vi i oppositionen gjorde på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september och bifogade informationsfolder, som vi tillställde alla hushåll i Vaxholm inför folkomröstningen.

Vaxholm 2017-10-14

Socialdemokraterna, Waxholmspartiet – borgerligt alternativ, Vänsterpartiet

Jonas Forsberg (S) gruppledare i kommunfullmäktige
Ingemar Wemmenhög (Wp) gruppledare i kommunfullmäktige
Sara Strandberg (V) gruppledare i kommunfullmäktige

Kopiera länk