• Hem
 • Politiskt progr...
sida

Politiskt program

för Vänsterpartiet i Vaxholm 2015-2018

Programmet i pdf-format finns att hämta här.

norrhamnen

Skatter

Om Vaxholm behållit den kommunala skattesatsen på 19,88 under mandatperioden i stället för att sänka den med 10 öre till 19,78 skulle vi haft ca 3 miljoner mer i kommunkassan varje år. Vi skulle haft råd att sänka avgiften i kulturskolan från 1650 kr/elev o termin (+ 400 kr i instrumentavgift) till 500 kr/elev och termin. Kostnad ca 1,1 miljoner. Vi skulle också haft råd att anställa både fler fritidspedagoger och höja lärarlönerna, som hör till de lägsta i länet.

(V)i prioriterar en väl fungerande kommunal verksamhet före skattesänkningar.

Översiktsplanen för Vaxholm fram till 2030

Översiktsplanen är en avsiktsförklaring där kommunen så förutseende som möjligt försöker bestämma vilka områden som skall bebyggas med bostäder, skolor eller näringsverksamhet, vilka områden som skall bevaras och hur framtida vägar skall dras. Planen skall omprövas minst en gång varje mandatperiod, dvs. vart 4e år. Visionsarbetet med Vaxholms översiktsplan har pågått i flera år. Politiker och tjänstemän i Vaxholm har deltagit i seminarier med olika teman. Översiktsplanen har varit utställd och förväntas komma upp till kommunfullmäktige för beslut i december 2013.

(V)i skriver bl.a.:

 • Översiktsarbetet saknar en tydlig visionär viljeinriktning utöver att öka Vaxholms befolkning och att göra kommunal mark exploateringsbar. Enligt kommunallagen ska en kommun i första hand se till att de som bor i kommunen får det bra.
 • Framtida detaljplaner ska uppfylla visionen om småskalighet och skärgårdsmiljö.
 • Kulturen ska på alla olika plan få en framträdande plats i Vaxholm.

Om vi i översiktsplanen (ÖP) – i demokratisk ordning – beslutar att bygga bostäder med olika upplåtelseformer i enlighet med ÖP sid 27: ”… är det därför av yttersta vikt att … utöka antalet hyresrätter och mindre bostäder i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder… inklusive de grupper som har svårt att etablera sig på befintlig bostadsmarknad” får inte framtida exploateringar säljas med maximal intäkt som första prioritet.

 • Dessa ambitiösa skrivningarna rimmar illa med de senaste besluten i kommunfullmäktige där alla våra förslag till hyresbostäder i Vaxholm avslogs med motiveringen att man får mer betalt vid försäljning av mark till villor och bostadsrätter.
 • Översiktsplanen behöver konkretisera hur dessa skrivningar om hyresbostäder ska komma till stånd.
 • Se hur den finaste kulturmiljön ska ”skyddas och vårdas” inte bara att den ska ”utvecklas” så att det går att tjäna pengar på den.
 • Att översiktsplanen bearbetas så att det vi har och värderar, blir synligt i förhållande till det som önskas.
 • Skruva ner ambitionerna för investeringarna i t.ex. Campus Vaxholm, eller finansiera investeringarna på annat sätt än genom att försälja vår mark.

Angående grönområden och naturskydd är det viktigt att hela kommunen får en grönplan och att vattnen runt om i Vaxholm får en blåplan.

 • Bogesundslandet ska ha en skötselplan som tar hänsyn till vilt- och friluftslivet och bli kalhyggesfri.
 • Strandskydd på 300 m ska gälla för Killingen, Siviken och båda sidor av Killingeviken.
 • Park- och rekreationsområdet på Killingen ska – som fortsättning på grön kil – gälla ända fram till vägen i sydost.
 • Engarnhalvön, Bullerholmen och halvön öster om Gåsvik utgör bl. a. en grön länk till Killingen och ska sparas från bebyggelse.

Se alla våra synpunkter på hemsidan www.vaxholm.vansterpartiet.se.

strand

Hållbar miljö

Vänsterpartiet vill att kommunen skall planera för ett hållbart samhälle ur olika aspekter:

– Ekonomisk hållbarhet för kommunen betyder ”sund hushållning” med alla typer av tillgångar, såsom mark, bostäder och vatten – inte bara skattemedel.

(V)i vill

 • att kommunen behåller mark och äger fastigheter för skola, vård och omsorg samt hyresbostäder för att kommunen skall kunna styra hyror, energiåtgång mm

– Social hållbarhet betyder att ingen i samhället blir utestängd eller far illa.

(V)i vill

 • att den sociala välfärden skall drivas utan vinstintressen.

– Kulturell hållbarhet betyder att bevara värdefull bebyggelse och landskapsbilder som berättar om vår historia och att förnyelse sker med omsorg, men det betyder också att stimulera människor med olika typer av aktiviteter som sport, sång, dans och musik samt kurser av olika slag.

(V)i vill

 • att många olika aktiviteter stimuleras så att Vaxholms invånare t ex. kan nyttja olika lokaler gratis eller få bidrag för att driva kurser.

– Ekologisk hållbarhet betyder minskade utsläpp av gifter och koldioxid (fjärrvärme med förnyelsebara bränslen, kollektivåkande, gång- och cykelavstånd till skolor och service, välisolerade hus, jord- och skogsbruk utan näringsläckage till vattendrag, båtbottentvätt i stället för giftiga färger etc). I EU:s nya direktiv krävs att alla nyproducerade och renoverade byggnader ska ha ”nära noll” i energianvändning år 2020.

(V)i vill

 • att Vaxholm skall anta och följa ett miljöprogram så att kommunen blir högt rankad i miljöorganisationernas listor. Av de 221 som deltar i Naturskyddsföreningens lista ligger Vaxholm på 91 plats.
 • att Vaxholm följer EU:s nya direktiv om att nybyggda och renoverade hus skall ha nära noll i energianvändning senast år 2020.

(V)i vill ha fler båtbotten-tvättar och vi vill att det skall vara lätt att cykla och åka kommunalt

battre_miljo

batbottentvatt

Miljö- och klimatpåverkan i Vaxholm

Under sensommaren 2013 kom ett förslag till miljöprogram för Vaxholm. Det innehöll många vackra ord men inga utfästelser om ett aktivt ingripande från kommunens sida för att förbättra kommunens klimat- och miljöpåverkan. Vänsterpartiet i Vaxholm har skrivit klart flest motioner och interpellationer om miljön. Allt ifrån papperskorgar under de kommunala anslagstavlorna till ekologiskt fotavtryck för Vaxholm. Sverige förbrukar resurser som om vi hade 2½ jordklot och alla måste kämpa för att snåla med våra gemensamma resurser. Du hittar alla motioner på vår hemsida (www.vaxholm.vansterpartiet.se).

(V)i vill

 • att de styrande i Vaxholm tar klimat- och miljöhoten på allvar och skärper kraven i miljöprogrammet. Läs vårt svar på miljöprogrammet på vår hemsida.

Vaxholm behöver fler hyresrätter

fler invånare med vanliga inkomster

Hela Storstockholm beräknas öka med Göteborgs folkmängd inom 20 år och många kommer att vilja flytta till Vaxholm. Om kommunen inte anstränger sig för att få fram billiga hyresrätter kommer priserna på bostäder att öka så våldsamt, att vi blir ett reservat endast för riktigt rika. Det är inte bara i Tensta eller Rosengård man kan tala om segregerad befolkning. Vaxholm har hög inpendling för dem som har lågavlönade jobb. Ungdomar och folk med normala inkomster har inte en chans att bosätta sig här.

(V)i vill

 • att det skall byggas hyresrätter i kommunal eller regional regi.

långsam tillväxt

(V)i vill att Vaxholms tillväxt ska ske i en sådan takt att utbyggnaden av daghem, skolor, fritidhem och äldreboenden av olika slag hänger med. (V)i vill också att kommunen ska redovisa och budgetera för de kostnader som en ökad befolkning medför i ökade
kostnader för social service. Förutom all omvandling från fritidshus till året-runt-boende planeras nu:

 • 450 nya bostäder på Rindö
 • 70 lgh på Östra Kullön
 • 105 lgh i Skutvikshagen
 • 16 småhus vid Pålsundsvägen
 • 60 – 90 bostäder på Storäng, Resarö
 • 60 – 80 bostäder vid Resarö mitt.

Bara denna planerade bebyggelse betyder mer än 800 lgh och ca 2500 nya vaxholmare inom några få år… Ingen av dessa bostäder är tänkta att bli hyresbostäder. Dessutom planeras en verklig förtätning på Vaxön:

 • 180 – 300 lgh i stället för Norrbergsskolan
 • 110 i Johannesbergsparken (innebär flytt av montessoriskolan)
 • 10 lgh vid Timmermansvägen mot begravningsplatsen
 • 10 vid Petersberg
 • 30 i stället för Ullbergska gården, omsorgsvillorna och Cyrillus
 • 40 lgh norr om kv Kulan ner mot Blynäs

Det blir ytterligare ca 500 lgh på Vaxön och ca 1800 nya vaxholmare.
(V)i vill

 • att Vaxholm skall växa mycket långsammare än vad dessa planer förutspår och att kommunen redovisar de ökade kostnader för social service en ökad inflyttning medför.
 • att Vaxholm skall behålla sin småskalighet och att mark som är i kommunal (dvs. allas vår) ägo inte skall säljas ut.
 • att Vaxholm skall bestå av en blandad befolkning – både åldersmässigt, etniskt och inkomstrelaterat.

Kultur- och fritidsverksamhet

En kommun med ett aktivt fritids- och kulturliv är berikande för alla invånare. (V)i anser att en kommun som Vaxholm med så mycket kultur i historien, i byggnader, i landskapet och med så många som utövar konstnärlig verksamhet, behöver en
sammanhållande kraft med specialintresse att utveckla Vaxholms kulturfrågor.

(V)i vill

 • att kommunens anställda tjänsteman med kulturfrågor som huvuduppgift arbetar för att integrera kulturarbetarna i näringslivet.

 friskvård för äldre

akvarell

boule

Att hålla äldre vid god fysisk och psykisk hälsa är det absolut bästa sättet att hålla kostnaderna för äldrevården nere. Håll igång boulebanorna, kursverksamheten och bion!

(V)i vill

 • att pensionärsorganisationerna får stöd för kurser och aktiviteter för äldre.

grönområden och promenadstråk

trad

Parker och grönområden skall vara lätta att nå, attraktiva både för barn, ungdomar och äldre. Här skall finnas spännande lekplatser (även för 8 – 13-åringar), doftande, välkomponerade blomsteranläggningar, häftiga scateboardramper eller annat som gör livet roligt. Om områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa kompenseras med högre kvalitet på de grönområden som sparas.

(V)i vill

 • att alla kommunens grönområden inventeras och att omistliga eller värdefulla områden pekas ut och får en plan för hur de skall bevaras.
 • att kvaliteten höjs på de bevarade områdena.
 • att kommunen skall komplettera sin kompetens i frågan.
 • att strandskyddet skall respekteras och dispenser skall medges mycket restriktivt.

Barn och ungdomar

fritidsverksamhet

Vi har alla kunskap om att ungdomar som inte har något vettigt att göra, gärna gör bus, prövar droger och kommer in i gäng där tveksam verksamhet glorifieras: ”skolan är inget att bry sig om” och ju mer ofog desto högre värderas man. Och vägen tillbaka till det etablerade samhället blir lång och svårframkomlig. (V)i kräver att det med kommunal medverkan drivs ungdomsgårdar på Rindö och Resarö, där ungdomar kan träffas, lyssna på musik och umgås. Anställda vuxna behövs som entusiasmerar och underlättar för ungdomarna att komma åt att göra roliga saker.

(V)i vill

 • att Resarös ungdomar får en plats att vara på där det finns medryckande och kunniga anställda ledare.
 • att Rindös försöksverksamhet får allt stöd som behövs för att kunna fortsätta.
 • att ett kulturhus med bibliotek och träfflokaler i närheten av bion åter blir aktuellt.
 • att Kulturskolans avgifter skall sänkas och på sikt avskaffas helt.

förskoleverksamheten

lekpark

Vi anser att förskola skall finnas för barn till föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid.

(V)i vill

 • att det införs nattis och dagis på kvällar och helger.
 • att barngrupperna minskas så att antal barn per vuxen sjunker.
 • att kommunen i stället för ett fåtal stora förskolor bygger fler mindre enheter nära de områden där barnen bor.
 • att kommunen anordnar fler lekplatser där barn som lämnat sandlådan hittar något spännande att göra (5 – 13 år). 

I Vaxholm finns inte någon lekplats som verkligen utmanar barnen: balansbollar, klätterväggar, avancerade banor för scateboard mm.

skolan

abc

Privat eller offentligt – det handlar om vem som skall ha makten över skolan. Den privata marknaden har inget övergripande ansvar för skolan. Den ansvarar bara för sin egen verksamhet och kan inte ställas till svars i demokratiska val.

Det offentliga kan aldrig säga att det inte är lönsamt att utbilda – det kan det privata.

Friskolor har färre lärare per 100 elever än kommunala skolor, färre bibliotek och färre högskoleutbildade lärare – 87 % i kommunala mot 67 i privata.

(V)i vill

 • att skolorna i Vaxholm skall förbli kommunala och därmed att hela skolpengen går till skolan och barnen och ingenting till vinster och skatteparadis.
 • att Norrbergsskolan renoveras och byggs ut med idrottshall.

Kommunens sociala ansvar

flyktingar och ensamkommande flyktingbarn

(V)i är positiva till att Vaxholm tar emot flyktingar. Migrationsverket och kommunen har kommit överens om 15 flyktingar och tre ensamkommande flyktingbarn/år. Kommunen har inte tagit emot några flyktingar under 2012, men väl tagit emot pengarna från Migrationsverket och har för avsikt att även för 2013 upprepa detta, men har dock i budgeten avsatt medel så man kan betala tillbaka hälften (!) – inte hela beloppet. Ingen familj i Vaxholm anser sig ha ork, tid eller råd att ta sig an något ensamkommande flyktingbarn. Utredningar har visat att dessa barn ofta är initiativrika, begåvade och självgående för högre studier. Kommunen har hyrt in sig på platser i annan kommun för dessa barn. Det innebär att sträckan mellan barn och social personal blir längre.

(V)i vill

 • att större ansträngningar görs dels för att skaffa fram bostäder för flyktingar, dels för att få familjer i Vaxholm att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

trygg i Vaxholm

Trygghet på gator och torg och i parker räcker inte för att Vaxholm skall få kallas en trygg kommun. Trygghet – för framför allt kvinnor och barn – i hemmet nämns nästan aldrig. Vaxholms kommun erbjuder inte något som helst akut boende inom kommunen dit utsatta kan fly förövaren. På varje utsatt kvinna går det två – tre barn. De behöver stanna i kommunen för att gå till sin vanliga skola och uppleva tryggheten i att inte ändra miljö helt och hållet.

För att förhindra missbruk och social utslagning bland unga vill vi satsa på förebyggande arbete i samverkan med skolan, BVC och att samarbetet med landstinget utökas.

Återupprätta en mödravårdscentral. Det är viktigt för skärgårdens kvinnor att de inte skall
behöva åka längre än till Vaxholm för att få träffa en barnmorska.

Åtkomligheten för stöd och hjälp åt barn och ungdomar har försämrats genom centraliseringar av BUP-mottagningar, nedskärning av kurator- och psykologtillgänglighet i skolan samt frånvaron av ungdomsmottagning.

(V)i vill

 • att det åtminstone en gång per vecka skall finnas mottagningar för behövande och utsatta barn och ungdomar i Vaxholm.
 • att det skall finnas en mödravårdscentral i Vaxholm.
 • att det skall finnas möjligheter att bo tryggt i en akut situation i Vaxholm.

sommarjobb för unga

Dagens styrande visar inget intresse för att ge ungdomar chansen till sommarjobb. De ungdomar, som inte har de kontakter som behövs, får inget som helst stöd från kommunen. Många andra kommuner anordnar sommarjobb åt ungdomar inom kommunal verksamhet – även de som i likhet med Vaxholm har lagt ut allt som tidigare drevs i egen regi på entreprenad.

(V)i vill

 • att det skall anordnas kommunala sommarjobb till våra ungdomar.

Kommunikationer

tätare turer på kvällar och helger till Resarö och Rindö

Bättre allmänna kommunikationer dvs tät turtäthet, även kvällar och helger, bekväma färdmedel även för rörelsehindrade och barnvagnar, direktbussar från Vaxholm och Resarö mot Stockholm samt båttrafik med SL-kort både ut i skärgården och in till Stockholm.

minibusslinje

En minibusslinje från Resarös inre delar via Kullön, kommunhuset, Karlsudd, Bogesunds slott, Borgmästargården och Vaxholms centrum är sedan länge efterlängtad. En sådan linje skulle öka rörelsefriheten för främst ungdomar och äldre och mycket skjutsande till och från aktiviteter skulle kunna minska.

båtringlinje inom kommunen

En reguljär båtringlinje mellan Vaxholm, Edholma, Stegesund, Skarpö, Rindö, Ramsö och Tynningö skulle göra att man kunde bo ”med gångavstånd” från Vaxholms centrum.

cykelväg längs väg 274

Just nu är det inne att få sin dagliga motion genom att cykla. Många cyklar flera mil till och från jobbet. En bra cykelväg till Arninge skulle kunna utnyttjas väl, särskilt om några år när Arninge blivit vår stora knutpunkt för förbindelser. Andra mål kan vara sjön vid Pollakstorp, som är ett populärt bad och ofta har fin skridskois på vintern.

(V)i vill

 • att befolkningen på Resarö och Rindö skall ha likvärdig bussturtäthet som den på Vaxön
 • att ringlinje med en båt etableras så att centrala Vaxholm kommer att vara på gångavstånd från de närliggande öarna.
 • att en minibusslinje inrättas inom kommunen så att bilkörandet kan minimeras.
 • att Trafikverket skall avsätta medel för att bygga en cykelväg till Arninge.
 • att kollektivtrafiken utökas både till lands och till sjöss.
 • att SL-kortet skall gälla även på Waxholmsbolaget.

Äldrefrågor

(V)i vill ha världens bästa välfärd utan vinstintresse

Idag ses äldre som kunder i stället för medborgare. Privatiseringen av äldreomsorgen har marknadsförts som valfrihet, men innebär ingen verklig valfrihet för de äldre. Däremot har företagen fått möjligheter att göra sig lättförtjänta vinster.

(V)i vill

 • att äldre skall ha rätt till kommunal äldreomsorg utan vinstintresse.
 • öka bemanningen i äldreomsorgen för att förbättra kvaliteten på vården för de gamla och arbetsmiljön för de anställda.

Vaxholms äldreboenden

Hamngatan 50 (fd. Lägerbacken) och Västra Ekuddsgatan är seniorboende (friska äldre, får flytta in). Köa får man om man fyllt 65 år. Behövande bedöms av socialförvaltningen och kan få förtur. 150 personer köar f.n. till 56 lägenheter.

(V)i vill

 • se till att fler bostäder byggs som motsvarar behovet för seniorboende. Lägenheterna bör ägas och förvaltas av kommunen, så att inget vinstintresse driver upp hyrorna. 

Cyrillus / Borgmästargården / Framnäshagen är särskilt boende för vårdbehövande och funktionshindrade. Här finns bl a demensboende och korttidsboende som avlastning för anhörig. Norlandia Care AB driver Vaxholms särskilda boenden sedan 1 dec 2009. Sedan länge har klagomålen på vården varit många och förelägganden på arbetsmiljön för de anställda återkommande. Socialstyrelsen och arbetsmiljöverket har varit inkopplade, men trots detta valde alliansen att 2013 förnya uppdraget till Norlandia Care AB i 4 år.

(V)i vill

 • inte sälja ut våra gamla till lägstbjudande – fattigauktioner fanns för 100 år sedan och vi vill inte ha dem tillbaka.
 • driva alla äldreboenden i kommunal regi och utan vinstintressen, eftersom nuvarande utförare inte uppfyller kraven i avtalet.

(V)i vill också

 • att äldre skall kunna få nylagad mat både på äldreboenden och från hemtjänsten.
 • att anhörigstödet skall förbättras utifrån varje anhörigvårdares och äldres unika situation.
 • att äldre över 75 år skall kunna få två timmars hemtjänst per vecka för stöd och hjälp i vardagen med en enkel biståndsbedömning.
 • att de som bor i demensboenden skall få rätt till egen tid för sociala aktiviteter, kultur och utevistelser ca 2 timmar per vecka.

Utförsäljning av hemtjänsten

LOV – Lagen om vårdval – har införts för den del av hemtjänsten som inte innebär vård, dvs. städning, matlagning mm. Till nyåret räknar alliansen med att resten dvs. sjukvård, medicinering och nattjänst även skall läggas ut.

(V)i vill

 • att hemtjänsten skall drivas utan vinstintresse oavsett om det gäller vård eller städning.
 • att den som nyttjar hemtjänsten skall kunna välja om de hellre vill ha en pratstund än städat eller gå ut eller ta sig till frissan eller…?

Vill du vara med och kämpa för att Vaxholm ska få en aktiv och alert klimat- och miljöpolitik? Gå med i Vänsterpartiet!

 

Kopiera länk