• Hem
  • Motion om ekolo...
sida

Motion om ekologiskt fotavtryck

Motion angående ekologiskt fotavtryck

Vaxholm stad har ett ansvar för att den egna verksamheten bedrivs på ett ur klimat- och miljösynvinkel hållbart sätt. Denna verksamhet är dock av begränsad betydelse om man ser till utsläpp och resursutnyttjande i hela kommunens geografiska område.

Diskussionen om klimat och miljö har blivit mer intensiv ju mer medvetandet vuxit om dessa frågors betydelse för en gemensam framtid på jorden. Det talas om klimatneutralitet, miljöanpassning och hållbar utveckling, men det hänvisas sällan till gemensamma, allmänt erkända och mätbara utgångspunkter. En sådan, vetenskapligt grundad, utgångspunkt skulle kunna vara det ekologiska fotavtrycket.

Det ekologiska fotavtrycket beräknas för världens alla länder genom ett vetenskapligt samarbete under ledning av Global Footprint Network. Det är ett mått på hur mycket mark, luft och vatten som går åt för att producera landets resurser och ta hand om avfallet per person. Idag använder världens befolkning exempelvis motsvarigheten till 1,4 jordklot, vilket innebär att det tar planeten ett år och fem månader att återskapa det vi förbrukar på ett år. Globalt överskreds jordens resurser 2005 med 30 % och utsläppen av koldioxid motsvarade drygt hälften av det totala fotavtrycket.

Det växande överskridandet beror på alltför stora utsläpp och en överkonsumtion i de rikare länderna och det resulterar i en global uppvärmning och klimatförsämringar. Sverige hade år 2005 ett ekologiskt fotavtryck om 5,1 hektar per person, vilket skulle motsvara resurserna från 2,5 jordklot om alla konsumerade på den nivån. Det är WWF (Världsnaturfonden) som vartannat år presenterar och förklarar de ekologiska fotavtrycken.

Med samma metodik kan det ekologiska fotavtrycket beräknas för en del av ett land, t.ex. en region eller en kommun. Det har redan provats i några kommuner. Vi föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att med hjälp av Global Footprint Network och WWF redovisa ett så aktuellt ekologiskt fotavtryck för Vaxholm som möjligt. En sådan redovisning gör det möjligt att avläsa hur olika delfaktorer påverkar vårt fotavtryck och utifrån detta kan man få en klarare bild av var det är viktigast att vidta åtgärder.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

  • Att kommunfullmäktige med hjälp av internationellt erkända metoder tar fram uppgifter om kommunens ekologiska fotavtryck och hur det utvecklats över tid.
  • Att resultatet av denna process inkorporeras i samtliga kommunens handlingsplaner och styrdokument, i syfte att uppnå en ekologiskt hållbar kommun.

2009 12 15

Gunilla Lauthers (V), Bernt Varvemo (MP), Katherine Angelo Lindqvist (S)

Kopiera länk