• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Vaxholm ska även i framtiden vara en kulturellt präglad skärgårdsstad med småskalig bebyggelse, med tillskott av klimatsmarta hus – gärna trähus – placerade i lägen som inte tar ifrån någon de grönområden som behövs nära. Bostadsbyggande ska genomföras på ett sätt som inte hotar värdefulla kultur- och naturmiljöer och som går hand i hand med utbyggnad av infrastruktur och övrig kommunal service.

Vaxholm ska återigen bli en stad för alla genom att kommunen bygger hyresrätter med rimliga hyror snarare än fler exklusiva bostadsrätter. Genom lokala demokratisatsningar ska medborgarna ges goda möjligheter till insyn och påverkan i den politiska processen – även mellan valen.

För de yngre barnen ska förskolor med små barngrupper finnas i närområdet och de äldre barnen ska välja att gå i skola i Vaxholm eftersom den bästa undervisningen finns här. Omsorgen om våra äldre ska få de resurser som behövs för att garantera en god kvalitet och det ska finnas kommunala alternativ både inom hemtjänst och särskilt boende. Ingen ska mot sin vilja behöva få sina anhöriga placerade på hem utanför kommunen. Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden och alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga för dem.

Företag ska ges goda möjligheter att etablera sig och verka i kommunen. Utbyggt bredband, kollektivtrafik med hög turtäthet och bra stöd från den kommunala organisationen ska göra Vaxholm till ett attraktivt val.

Vaxholms kommun ska bli en av landets ledande miljökommuner. Med en aktiv klimatpolitik som tar ett helhetsgrepp över de utsläpp som genereras av kommunens invånare, företag och egna verksamheter, ska vi säkra att vi efterlever Parisavtalet. Genom att öka takten på de insatser och investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser ska all verksamhet som kommunen har ansvar för vara klimatneutral år 2030.

Kopiera länk