sida

Synpunkter från Vänsterpartiet på utställningsförslag på dp nr 382 Resarö Mitt

Plangruppen som Resarö Bygdeförening initierat och som representerar Resarös olika fastighets- och villaägarföreningar har i nära samarbete med Resarös befolkning arbetet fram nedanstående synpunkter på planförslag Resarö Mitt dp 382. Vänsterpartiet ansluter sig till denna väl förankrade skrivning:

”Vi konstaterar att kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget vilket innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen bl.a  ett sammanhängande grönområde på Killingen med utökat strandskydd 300 meter, och att detta fortfarande är en förutsättning för alla mindre detaljplanerna eftersom de tillsammans täcker in all övrig markyta på Resarö.

Vi har noterat att det är stora skillnader mellan detta förslag och föregående fas, samrådet, bl a har planområdet utökats avsevärt, högre och större byggnader har tillåtits och fler användningsområden för de olika fastigheterna har föreslagits.

Vid presentationen av förslaget fick vi veta att planförfattarna inte är villiga att göra några stora ändringar i utställningsförslaget. Om de ändringar vi föreslår här, anses vara stora, föreslår vi att planen ställs ut ytterligare en gång.

Här behövs något vackert

Infarten till Resarö Mitt betyder mycket för alla – den ska vara tilltalande. Vi efterlyser vad planens författare anser värt att lyfta fram och värna. Med tilltalande menar vi bl. a att skärgårdskaraktären bevaras med en grön korridor runt Resarövägen fram till Ytterbys centrala korsning. Det är oerhört viktigt att byggnation inte sker utmed vägen, både av estetiska och miljömässiga skäl, t ex på fastigheten 4:176. Undersökningar visar attt luften blir så mycket bättre om träd skiljer vägar och bostäder åt. Parkeringsplatser, som visserligen är nödvändiga, får inte dominera infarten.

Några KTH-studenter i årskurs 3 hade Resarö Mitt som tillämpningsexempel på en skoluppgift. Deras främsta påpekande var att här behövs något vackert. Och vi håller med.
Det är angenämt att vila blicken både på skolan och kapellet och, uppvuxna träd har stor betydelse. En trädinventering behöver göras.
Endast genom att behålla stora träd och en blandad bebyggelse kan Resarös miljö bevaras. Det är också viktigt att belysningen väljs med omsorg för att undvika förortsintryck.
Vi förutsätter också att nya skolbyggnader ansluter till den befintliga skolans karaktär när det gäller form och material.

Kapellet

Planförfattarna skriver: ”I detta planområde finns inga byggnader med särskilt kulturhistoriskt värde”. Resarö kapell är skyddat enligt kulturmiljölagen (1988:950). Vi anser att planen ska följa riksantikvarieämbetets beslut 2001-05-29 och ge kapellet bevarandestatus. Riksantikvarieämbetets vägledning om tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen finns publicerade på https://www.raa.se/publicerat/varia2012_38.pdf. Plangruppen begär att kommunen återkommer specifikt till plangruppen med hur Vaxholms stad har för avsikt att efterleva och säkerställa riksantikvarieämbetets tagna beslut. .
Enligt skrivningen i tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen ska hänsyn tas även i omgivningen till den skyddade byggnaden. Bl.a. därför ifrågasätter vi nockhöjden 12 m på fastigheten 4:174. Såvitt vi förstår kommer den att dominera över kapellet, som är det vackraste huset i denna omgivning – även om kapellets spira är högre. Vi vill också värna träddungen som syns genom fönstren i kapellet.

Gång- och cykelväg samt breddning av Överbyvägen

Plangruppen är positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägen till Överby på norra sidan och till en varsam breddning av vägen. I samband med förlängning av gång- och cykelbanan ska breddningen utföras på norra sidan, för att inte komma för nära komplementbyggnaderna vid Överby gård och gå in på privata tomter. Däremot kan den delen som redan har gång- och cykelbana breddas på södra sidan. Sammantaget får åtgärderna inte äventyra områdets lantliga karaktär och de naturvärden som finns i området, då särskilt kärret som är en fristad för flera fågelarter och djur. Vägen bör således inte ges högre standard än 40 km/tim och förses med den typ av avsmalning  i anslutning till t.ex. busshållplatser som finns på andra vägar i liknande områden.”

Trafiklösning/trafiksäkerhet

Plangruppen är också positiv till den planerade rondellen i korsningen.
Om busshållplatsen flyttas till nuvarande avsläppsområde för skolbarnen kommer större delen av Resarös befolkning behöva korsa Överbyvägen alternativt Ytterbyvägen och Resarövägen för att komma till hållplatsen med buss mot Engarn/Vaxholm/Stockholm. Den intensivaste tiden är ju under morgonen när alla har bråttom och bilar och skolbarn blandas med bussåkarna. Även när transporter till butiken blandas med kundparkering uppstår säkerhetsproblem.
Vi kräver en trafikteknisk utredning  som belyser olika möjligheter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Denna utredning ska belysa var busshållplatser, övergångsställen, kundparkering och annan parkering ska placeras samt hur varutransporter och bussrörelserna ska bli, för att uppnå bästa tänkbara trafiksäkerhet. Denna utredning ska göras och visas innan planen kan antas.
.

Skolan

Skisser på hur skolan ska kunna byggas ut är under produktion. Denna utbyggnad borde ha fått sin form innan man bestämmer hur transportvägarna till skolan ska se ut. Frågan är om nuvarande skolfastighet är för liten med hänsyn till framtida expansion.

Förslaget med en transportväg på södra sidan om skolan avfärdas som otänkbart. Använd den föreslagna nya vägen nordväst om skolan för detta ändamål och lägg den närmare det röda området! En av Resarö skolas förnämsta kvaliteter är den direkta närheten till skogen. Den får absolut inte brytas av en väg för varutransporter. Även om det ökar trafikmängden genom korsningen/rondellen är det bättre än att korsa (och förstöra!) barnens lekområde. Eftersom transporterna kan ske när som helst är ingen beredd på trafiken och olycksrisken blir alldeles för stor. Har verkligen barnperspektivet beaktats i detta förslag?

Småindustritomten

Restriktionerna på tomten för småindustri måste få en rimlig omfattning och tid för genomförande.
Enligt planförslagets föreslagna ljudnivåer, så kommer det bli problem när den allmänna busstrafiken skall passera fastigheten. Vilket i sin tur kommer att påverka de boende på Resarö. Verksamheten måste få rätt förutsättningar för att kunna fortsätta och utveckla sin affärsverksamhet, antingen på befintlig tomt eller på mark i nära anslutning. Här borde kommunen kunna erbjuda olika alternativ eller förslag till lösning istället för att sätta restriktioner.
Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar till hela det lokala näringslivet, även för de företag som är verksamma på Resarö.

Bostäder väster om skolan

Plangruppen förordar att de bostäder som byggs väster om skolan blir flerfamiljshus i två plan lik illustrationen i planbeskrivningen sid 10. Dels för att mindre lägenheter för ungdomar och äldre saknas i Resarös bostadsbestånd, dels för att på så sätt spara en del av marken mellan husen. Denna mark har tidigare varit betad och otroligt vacker med inslag av Adam o Eva, kattfot mm.

Plangruppen motsätter sig all exploatering av mark som tillåter likartad och tät bebyggelse på Resarö, då vi inte anser att det passar in i vår skärgårdsmiljö med många hus från 1800- och tidigt 1900-tal.
Blandad bebyggelse blir mer estetiskt tilltalande än samma typer av hus i samma färg. Kommunen måste därmed ställa strikta krav på byggbolagens ramar för utformning av områden som etableras på kommunens markområden, såsom arkitektur och materialval.

Avlopp

I planbeskrivningen för detaljplan 322 del av Ytterby, Sundelinska m fl, från 2004 framhålls att kapaciteten i pumpstationen och överföringsledningen till Blynäs är fullt utnyttjad. Avloppsledningen från Resarö Mitt till pumpstationen har även den begränsad kapacitet och bräddar när dagvatten rinner in i den. Regeringens förslag om 25 m2 hus fullt utrustade med kök och wc, kommer ju dessutom att öka belastningen på VA-nätet. Vi känner stor oro för VA-kapaciteten eftersom vi vet att det är problem redan idag. Plangruppen vill få försäkringar om att infrastrukturen för ny bebyggelse finns både på Resarö och i Blynäs innan exploatering genomförs.

Dagvatten

I planbeskrivningen tar man upp problemen med dagvatten och att respektive fastighet måste infiltrera sitt eget dagvatten för att inte påverka vattennivåerna i Resarö våtmark. När cykelvägen byggdes leddes vatten över från norra sidan till södra sidan. Boende som bott här sedan 40-talet påpekar också att där man tidigare kunnat odla står nu stillastående vatten. Kärret har blivit större.

För att avhjälpa dagvattenproblemen föreslås i planbeskrivningen att gröna tak med fördel kan anläggas på bebyggelsen. Dock har minsta taklutning satts till 27o för bostadshus. Det är svårt att lyckas med gröna tak med en så brant vinkel.”

 

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers

Kopiera länk