sida

Kullön

Området på västra Kullön byggdes med stor hänsyn till den omgivande naturen. Husen hölls låga och fick träfasader med slamfärg för att smälta in i landskapet. Vi anser att det är viktigt att eventuell utveckling av Kullön sker enligt samma principer. Vi vill ytterligare stärka områdets ekologiska profil genom att uppdatera detaljplanen så att taken tillåts ha solpaneler.

För Vänsterpartiet är det viktigt att förskolorna finns nära barnen. Därför ska det finnas en förskola på Kullön även i framtiden. Vi ser dock helst att förskolan drivs av en icke-vinstdrivande aktör för att säkra att våra skattemedel går in i verksamheten och kommer barnen till gagn.

De flesta barn på Kullön går i skola på Vaxön, och det är av yttersta vikt att de har en säker cykelväg till skolan. Därför behöver cykelstråken på Vaxön ses över, från överfarten vid Eriksövägen fram till Kronängsskolan och Söderfjärdsskolan. Även trafiksäkerheten för bilarna måste förbättras, med säkrare anslutning till väg 274.

Vänsterpartiets mål för Kullön:

  • Uppdatera detaljplanen så att den tillåter solpaneler
  • Säkrare påfart till väg 274
  • Tryggare cykelväg fram till skolorna på Vaxön
  • Fortsatt förskoleverksamhet för Kullöbarnen
Kopiera länk