sida

Levande skärgårdsstad

Vaxholm har en unik natur- och kulturmiljö. Vi behöver riktlinjer för hur vi ska värna den och bevara omistliga kulturella värden. Vi vill därför ta fram ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm. Vi vill även ha en arkitekturpolicy och en belysningsplan anpassad till miljön i olika kommundelar.

En av de känsligaste förändringarna i centrala Vaxholm är ombyggnationen av kajerna. Renoveringen av dem är det största projektet som kommunen driver och måste göras med stor respekt för kulturmiljön. Det är viktigt att alla som nyttjar kajerna får sina behov tillgodosedda. Hamnområdets främsta syfte är att vara ett nav för skärgårdstrafiken. Det ska även finnas korttidsangöringar och god service för fritidsbåtar. Området ska dessutom vara attraktivt att vistas i för att avnjuta en glass eller bara sitta och beundra livet på vattnet.

En levande stad innebär en plats där människor både kan arbeta och bo, och där det finns ett gott utbud av handel och service. Många stadskärnor i Sverige utarmas då människor väljer att handla, fika, gå till doktorn m.m. på annan ort. Vi anser att det är viktigt för Vaxholms fortsatta utveckling att kommunen aktivt arbetar för att behålla småföretag, handel och service inom kommunens gränser. Vi behöver också göra staden mer attraktiv för gående och cyklister. Därför behövs bra belysning, gångstråk och cykelställ. Tillgängligheten för funktionshindrade måste öka.

En mångfald av småföretag ger samhället ett utbud av olika arbetstillfällen och minskar arbetsresorna till andra delar av Storstockholm. Det är angeläget att både arbetsplatser och bostäder finns med vid planläggning av nya områden. Vi behöver även värna verksamhetsområden såsom Blynäs och Rindö Västra samt göra mer för att få service att stanna inom kommunen, som t.ex. Vaxholms vårdcentral.

Företagarna behöver snabb service när de kontaktar kommunen. Det är viktigt att vara lyhörd inför näringsidkarnas behov och anpassa verksamheten därefter. Utvecklingen av Vaxholms centrum ska ske i dialog med berörda företagare.

Vaxholms kommun bör vara en föregångare när det gäller att säkerställa en god tillgång till sommarjobb och positiva kontakter med det lokala näringslivet. Vi vill utöka sommarjobbsprogrammet för Vaxholms ungdomar. Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första arbetslivskontakt ger viktiga samhällsekonomiska effekter. Alla barn har inte föräldrar med erforderliga nätverk som kan ge barnen sommarjobb.

Kopiera länk