sida

Lokal demokrati

Det är viktigt att Vaxholms medborgare får ökade möjligheter till inflytande över kommunens utveckling. Vi vill ge medborgarna inflytande mellan valen i frågor som påverkar dem i deras vardag.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och det som debatteras och beslutas på fullmäktiges sammanträden är av stor vikt för Vaxholms invånare. Det är viktigt att medborgarna även fortsättningsvis ges möjligheten att ställa frågor till kommunfullmäktige före varje sammanträde. För att stärka demokratin i Vaxholm ytterligare anser vi att kommunen borde införa möjligheten till så kallade medborgarförslag, d.v.s. att medborgarna har rätten att lägga förslag i fullmäktige.

Ett annat verktyg vi vill använda för att skapa direkt medborgarinflytande i politiska frågor är så kallade medborgarbudgetar. En medborgarbudget låter medborgare bestämma hur en på förhand beslutad summa pengar inom ett visst område ska investeras.

Vi vill också införa så kallade medborgarting. Ett medborgarting består av en slumpvis utvald grupp medborgare som ska lägga konkreta förslag för att lösa en uppgift inom ett förutbestämt område. Till stöd har medborgartinget tillgång till utbildning och experthjälp. Två områden där vi vill inrätta medborgarting är hur Vaxholm ska lösa klimatomställningen och hur den lokala demokratin kan fördjupas.

Vi vill verka för en ökad medborgardialog i kommunens samhällsplanering och vill undersöka möjligheten att använda en omvänd planprocess där medborgarna får möjlighet att komma med förslag på hur bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas. Det betyder att vi vill att medborgarna ska bli hörda innan planerna har gått så långt att de är svåra att förändra och vi vill också att barn och ungdomar ska få vara med och påverka.

En stärkt lokal demokrati kräver att stadens förvaltning har tillräckliga resurser för att driva ett aktivt förbättringsarbete. Det skulle ge bra beslutsunderlag och därmed bättre grundade beslut, högre transparens i den politiska processen samt snabbare återkoppling till Vaxholms medborgare.

Kopiera länk