sida

Motioner

Mandatperiod 2018-2022

Motion om flexibla parkeringstal (gemensam med partilösa) [avslås, 2021-09-20]

Motion gällande hållbart båtliv (gemensam med Miljöpartiet, Waxholmspartiet och partilösa) [anses besvarad, 2021-03-22]

Motion gällande riktlinjer för arvodering (gemensam med Miljöpartiet och partilösa) [anses besvarad, 2021-03-22]

Motion gällande arkitekturpolicy för Vaxholm [anses besvarad, 2020-02-17]

Motion gällande fritidsgård i anslutning till Kronängsskolan [anses besvarad, 2019-11-11]

Motion gällande cykelfrämjande åtgärder [anses besvarad, 2020-06-15]

Motion gällande genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram [anses besvarad, 2019-11-11]

Motion gällande detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad [avslås, 2019-12-09]

Motion gällande deltagande i One City Planet Challenge [avslås, 2019-11-11]

Mandatperiod 2014-2018

Motion om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer [avslås, 2019-06-17]

Motion om inrättande av demokratiberedning (gemensamt med Waxholmspartiet och Socialdemokraterna) [anses besvarad, 2018-05-17]

Motion om Medborgarförslag (gemensamt med Waxholmspartiet och Socialdemokraterna) [avslås, 2018-05-17]

Motion om slopat krav på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare [anses besvarad, 2018-05-17]

Motion om mer resurser till Kulturskolan [anses besvarad, 2018-05-17]

Motion om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm [anses besvarad, 2019-06-17]

Motion gällande sommarjobb till ungdomar [avslås, 2017-02-20]

Motion gällande genomförande av en kulturinventering och upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram [anses besvarad, 2017-04-03]

Motion gällande att avgiftsbefria bygglov och startbesked för solenergianläggningar [avslås, 2017-02-20]

Satsningar på energieffektivisering och förnybar energi [avslås]

Klimatinformationskampanj riktad mot hushållen [anses besvarad]

Klimatinsatser riktade mot företag och andra verksamheter [avslås]

Mandatperiod 2010-2014

Motion om energikrav på nybyggnation i Vaxholm

Motion om cykelställ vid de större busshållplatserna [avslås]

Motionom kommunikationen mellan de styrande och invånarna i Vaxholm [avslås]

Motion om bullerskydd vid broarna på väg 274 så att ljudet från trafiken inte sprids över vattnet [avslås]

Motion om två timmars fri ledsagartid per vecka inom äldrevården [avslås]

Motion om att inrätta en busslinje som kör inom kommunen [avslås]

Motion om att planera för bevarande och utveckling av parker och grönområden i Vaxholm [avslås]

Motion om ersättares rätt att lägga protokollsanteckningar i styrelser och nämnder

Motion om att nya byggnader för barn, ungdomar och äldre ska vara giftfria [avslås]

Motion ang lägsta kvot för hyresrätter vid nybyggnation av flerfamiljshus [avslås]

Motion ang tomträtt

Motion ang principen att dela in byggbar mark i mindre fastigheter [avslås]

Motion ang energieffektivitet i byggandet [avslås]

Motion om mer resurser till Kulturskolan

Motion om säkrare väg till och från busshållplatserna vid Eriksövägen

Motion om att utse en kultursekreterare

Motion om att stoppa flaskvatten i kommunen

Motion mot ljusförorening med felaktigt riktat ljus i Vaxholm s.k. ”light pollution”

Motion ang kommunikation mellan de styrande och invånarna i Vaxholm

Mandatperiod 2006-2010

Motion om genomfartstrafiken i Vaxholm

Motion om överförmyndare

Motion om parker och grönområden

Motion om stopp för köp av utrotningshotade fiskarter

Motion om ekologiskt fotavtryck

Motion om jämställdhet på lokal och regional nivå

Motion om flaskvatten

Motion om naturrum

Motion om energikrav på nybyggnation

Motion om Rättvisemärkt och Fairtrade City

Motion om flaggning med FN-flagga

Motion om konstnärlig utsmyckning av Rådhustorget

Mandatperiod 2002-2006

Motion om introduktionskurs för nyinvalda fullmäktigeledamöter

Motion om miljöbränsle

Motion om papperskorgar

Motion om miljöbilar

Motion om nya lovdagar i ungdomsskolan

Motion gällande regionalt bostädsbolag samt bostadförmedling

Motion om den europeiska bilfria dagen

Motion om bostadbolag och bostadkö

Äldre motioner

Motion om bullerskydd

Motion om busslinje inom kommunen

Motion om cykelställ

Motion om att bilda ett handikappråd

Motion om jämlikhet i kommunalpolitiken

Motion om jämnare könsfördelning på chefsposter

Motion om begravningsplatsens norra gräns

Motion om övningslokaler för musikgrupper

Motion om övergångsställen

Motion om vägbelysning på väg 274

Motion om Waxholmsbolagets väntsal

Motion om två timmars fri ledsagartid per vecka inom äldrevården

Motion om att öka antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 41

Motion om grön el, cykelställ och cykelbanor

Motion angående porrfria hotell

Motion om att frysa politikerersättningarna

Kopiera länk