• Hem
  • Motion om jämst...
sida

Motion om jämställdhet på lokal och regional nivå

Motion om att anta EU:s deklaration om jämställdhet på lokal och regional nivå

Angående Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) har upprättat ”Europeisk deklaration om jämställdhets mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uppmanat sina medlemmar att underteckna och arbeta för dess genomförande.

Undertecknarna av deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå förklarar nedanstående principer som grundläggande för sitt arbete med dessa frågor.

1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet

Denna rättighet skall förverkligas av kommuner och regioner inom alla deras ansvarsområden, vilka även omfattas av skyldigheten att avskaffa alla former av diskriminering, såväl direkta som indirekta.

2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är det nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra hinder.

Flerfaldig diskriminering och andra hinder som har sin grund, förutom i personens kön, i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, skall beaktas i jämställdhetsarbetet.

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle

För att rätten till jämställdhet skall förverkligas krävs att kommuner och regioner vidtar
alla lämpliga åtgärder och antar alla lämpliga strategier för att främja en balanserad
fördelning mellan kvinnor och män mellan kvinnor och män på alla nivåer i beslutsprocessen.

4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet

Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet av stereotypes och hinder som utgör grunden för kvinnors ojämlika ställning och som ger upphov till den ojämlika värderingen av kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella området.

 

5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i kommuner och regioner är nödvändigt för att främja jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv måste beaktas vid utformningen av politiska åtgärder, metoder och instrument som påverkar människornas vardag – till exempel genom ”jämställdhetsintegrering” (gender mainstreaming) och ”jämställdhetsintegrering i budgetarbetet” (gender budgeting). Kvinnors erfarenheter på lokal och regional nivå. Inklusive deras levnads- och arbetsvillkor, skall analyseras och beaktas i detta sammanhang.

6.Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är nödvändiga verktyg för att främja jämställdhet

Kommuner och regioner skall upprätta jämställdhetsplaner och program och tillföra de ekonomiska och mänskliga resurser som behövs för att genomföra dem.

Förutom principerna i deklarationens del 1 här ovan omfattar deklarationen också två mer omfattande delar, delarna två och tre.

Vänsterpartiet föreslår att Vaxholms stad antar Europiska deklarationen om ”jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå”.

2008 12 19

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers

Kopiera länk