sida

Omsorg

Äldreomsorg kräver

  • Många armar
  • Tid för prat, frisk luft och rörelse
  • Ömsinthet

Personalen behöver

 • Bra lön
 • Arbetskamrater
 • Fortbildning
 • Uppskattning
 • Bostad i Vaxholm

Äldreomsorgen är en fråga som berör oss alla. Vi har anhöriga inom äldreomsorgen, arbetar där eller behöver den när vi själva blir äldre.

För att alla ska kunna få en god äldreomsorg krävs mer resurser, framförallt i form av mer personal och ökad personkontinuitet. Dessutom behöver vinstintressena i äldreomsorgen försvinna. Vi vill att äldreomsorgen och hemtjänsten drivs i kommunal regi. Verksamheten blir då lättare att kontrollera och utveckla och alla skattepengar går då direkt till att göra det bättre för äldre – inte för att göda riskkapitalister.

Att arbeta med äldre, som exempelvis undersköterska, är många gånger ett krävande arbete. Det kan vara tungt både fysiskt och psykiskt och är ofta stressigt. Därför behöver de anställda garanteras trygghet i form av fler arbetskamrater, fasta anställningar och rätt till heltid, sex timmars arbetsdag samt kompetensutveckling i form av handledning, utbildning och reflektion inom tjänsten. Vi vill att de äldre ska få större inflytande över hur tiden med omsorgspersonalen används. Med ett mindre pressat schema kan personalen stanna en stund och prata med den äldre, anpassa tiden till dennes önskningar och ha flexibilitet om något akut uppstår. Det ger stolta medarbetare och trygga äldre.

Alla som har behov av särskilt boende och korttidsboende ska erbjudas det i kommunen. Vårdplacering utanför kommunen bör ske endast om personen själv så önskar. Vi vill därför se en tillräcklig utbyggnad av äldreomsorgen i staden. Kommunen investerar nu i ett nytt särskilt boende för äldre vilket är välkommet. Investeringen behöver dock inom kort följas upp med ytterligare utbyggnad av platser eftersom den befolkningsgrupp som ökar mest är personer över 80 år. Staden bör även överväga att bygga fler seniorboenden för friska personer över 65 år eftersom kön till befintliga seniorbostäder är mycket lång. Vi vill även satsa på kollektivboende för andra halvan av livet då det ger ett rikare liv och minskar behovet av hemtjänst och sjukvård.

Personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Det är viktigt att stärka funktionshindrades rätt till personlig assistans så att de ges möjligheten att leva ett jämlikt liv som andra. Alla människor ska ha ha rätt till arbete eller sysselsättning i närområdet. Vi vill därför att staden satsar på en väl utbyggd daglig verksamhet med god kvalitet. Arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara tillgängliga.

Vi vill påverka regionen så att vi får behålla vår vårdcentral och får tillbaka mödravårdscentralen.

Kopiera länk