sida

Resarö

Läs mer om vår politik för Resarö här.

Området på Resarö har ett kulturhistoriskt värde bland annat tack vare de många välbevarade sommarvillorna från olika epoker. Vid Engarn och Överby gårdar finns ett gammalt odlingslandskap, som delvis fortfarande är aktivt. Båthus och båtsmanstorp längs Resarös stränder påminner om att det här bedrivits fiskerinäring under lång tid. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att nya områden som planläggs på Resarö anpassas till skärgårdsmiljön, med träfasader, låga huskroppar och grönska mellan husen. I dagsläget lägger kommunen alltför stort ansvar på enskilda fastighetsägare att vårda kulturarvet. Vi anser att samma ansvar även måste gälla kommunen, t.ex. i framtagandet av ny detaljplan för Södra Resarö. Vi anser även att de områden där kommunen äger marken ska bebyggas med kommunägda mindre hyreshus med rikligt med grönska mellan husen (gäller Resarö Mitt och Storäng Västra). När Resarö förtätas och fritidshus blir ombyggda till större permanenthus fälls för många stora träd. För att behålla grönskan borde vi införa marklov för att få fälla större träd, t ex. över 30 cm diameter i brösthöjd.

På Resarö bor många barnfamiljer, och vi anser därför att barn och ungdomar ska få möjlighet att få sina behov och önskemål om lekplatser och fritidsaktiviteter tillgodosedda, t.ex. en kommunal fritidsgård. Cykelvägen till Överby måste även färdigställas skyndsamt så att barnen kan få en säker skolväg.

För att förenkla för Resaröborna att lämna bilen hemma måste kommunikationerna till både Stockholm och Vaxholm förbättras. Vi vill verka för att buss 682 ansluter till alla turer med buss 670, även på kvällar och helger, samt för att båttrafiken till Stockholm byggs ut. Vi vill införa en ringlinje med elbuss inom kommunen som knyter ihop de olika kommundelarna och bl.a. kan underlätta för barn och ungdomar att själva ta sig till Vaxön.

Killingen är ett viktigt rekreationsområde för Resarö och ska förbli obebyggt. Vi vill verka för att Killingen blir naturskyddsområde samt att strandskyddet utökas till 300 m.

Vänsterpartiets mål för Resarö:

  • Nya områden ska anpassas till skärgårdsmiljön
  • Cykelväg till Överby snarast
  • Hyresbostäder vid Resarö Mitt och Storäng Västra
  • Fler lekparker och en kommunal fritidsgårdsverksamhet
  • Anslutning mellan buss 682 och 670 för alla turer
  • Bättre båttrafik till Stockholm
  • Ringlinjer med elbussar som knyter ihop kommundelarna
  • Naturskyddsområde på Killingen
Kopiera länk