sida

Rindö och Skarpö

På Skarpö finns gårdar och landskapsmiljöer som speglar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser samt tidstypiska sommarvillor från förra sekelskiftet. På Rindö finns mycket av kommunens militära historia, även om byggnaderna idag har andra funktioner. Här finns flera marina verksamheter som bidrar med arbetstillfällen och stärker Vaxholms profil som skärgårdsstad. Dessa verksamhetsområden behöver värnas. Vi anser att en betydande andel av redan beslutad bostadsbebyggelse ska bestå av hyresrätter.

Befolkningen på Rindö har ökat markant och service och infrastruktur har inte hängt med. Vi anser att framtagningen av nya detaljplaner behöver pausas till dess att kommunikationerna till och från Rindö är på plats. Busstrafiken måste bli tätare och kompletteras ytterligare med direktbussar till Stockholm i rusningstrafik. Vänsterpartiet vill verka för att båttrafik till Stockholm blir ett attraktivt alternativ. Vi vill införa en ringlinje med elbuss som knyter ihop Rindö/Skarpö med Vaxön. Den kan användas som skolbuss samt underlätta för barn och ungdomar att själva ta sig till Vaxön. Vi har under flera års tid lyft behovet av en cykelväg längs 274 mellan lanthandeln och Oskar Fredriksborg. Den lösning som kommunen nu planerar för, med blandad bil- och cykeltrafik längs gamla Rindövägen är inte trafiksäker. Om det inte går att få till en lösning längs 274 tillsammans med Trafikverket har vi föreslagit en alternativ sträckning som delvis följer elljusspåret. Trafiksäkerheten till och från Skarpö måste förbättras.

Fritidsgården på Rindö ska drivas i kommunal regi med generösa öppettider. Hemtjänsten behöver en rastlokal eftersom närmaste nu finns på Vaxön.

Vänsterpartiets mål för Rindö/Skarpö:

  • Tätare busstrafik och direktbuss till Stockholm
  • Bättre båttrafik till Vaxholm och Stockholm
  • Ringlinje med elbuss som knyter ihop kommundelarna och som kan användas som skolbuss
  • Cykelväg till Rindö skola och till Skarpö
  • Fritidsgård i kommunal regi
  • Rastlokal till hemtjänstens personal

Se även våra svar på föreningen Rindöbornas enkät här

Kopiera länk