sida

Klimat och natur

Vår tids stora ödesfråga är klimatet. Vi i Vänsterpartiet anser att vi måste höja ambitionsnivån i kommunens miljö- och klimatarbete avsevärt och att det ska genomsyra all verksamhet. Med utgångspunkt från en koldioxidbudget måste vi upprätta en konkret plan för hur kommunen ska minska sina klimatutsläpp för att säkerställa att vi lever upp till Parisavtalet. Extra vikt ska läggas på de områden som pekas ut i kommunens klimatkartläggning. Två sådana områden är transport- och byggsektorn.

Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald kräver minskade utsläpp av gifter och växthusgaser. Vi vill investera i fjärrvärme med förnyelsebara bränslen, kollektivåkande, gång- och cykelavstånd till skolor och service, välisolerade hus, jord- och skogsbruk utan näringsläckage till vattendrag, båtbottentvätt i stället för giftiga färger etc.

Bilåkandet i kommunen måste minska och kommunikationsmöjligheterna med gemensamma färdmedel öka. Om vi cyklar då vädret är lämpligt i stället för att köra bil vore mycket vunnet. För att uppnå detta krävs utbyggda och belysta gång- och cykelstråk runt om i kommunen samt cykelställ i centrum och vid alla busshållplatser.

Vi behöver nya busslinjer, som går mellan de norra delarna på Resarö, Kullöbebyggelsen, Eriksö och parkeringen vid Myrholmen (sommartid) och fram till Bogesunds slott samt förbi Borgmästargården till centrum. Även Rindö och Skarpö behöver bättre förbindelser. Här behövs både utökad båttrafik och busstrafik. Busslinjerna ska ha eldrivna bussar.

Turtätheten för båttrafiken till alla våra öar måste förbättras för att boende och skolbarn ska ha lätt att ta sig till Vaxholms centrum.

Kraven på byggnadernas energieffektivitet måste öka. I EU:s direktiv krävs att alla nyproducerade och renoverade byggnader ska ha ”nära noll” i energianvändning från år 2020. Vid försäljning och exploatering av kommunal mark ska det ställas krav på byggnadernas utförande, både vad gäller material och framtida drift. Kommunen kan också – i likhet med andra kommuner – påverka byggnaders energieffektivitet genom olika stimulansåtgärder. Det kan vara sådant som att tjockare väggar ger något större boyta än vad planen medger.

Vi vill att kommunen uppmuntrar till att tillvarata solenergin genom solceller eller solpaneler på alla fastigheter där det är möjligt. För att stimulera investering i solceller anser vi att Vaxholm ska tillåta solcells- och solfångaranläggningar även i stadskärnan men ställa estetiska krav på valet av produkt. Alla kommunala tak och andra ytor i lämpliga lägen och storlekar ska förses med solceller eller om bätte, andra typer av solfångare.

Vattnen som omger Vaxholm måste få bättre status. Investeringen i gemensamt reningsverk med Österåker vid Margretelund kommer att förbättra reningen av vårt avloppsvatten. För att minska miljöbelastningen på Norra Vaxholmsfjärden anser vi att inga större nya bostadsområden ska kopplas på Blynäsverket. Exploateringstakten måste hållas nere tills dess det nya reningsverket är klart.

Dagvatten är en stor föroreningskälla. Ju mer Vaxholm bebyggs desto fler ‘hårdgjorda ytor, fler bilar och annat som smutsar ner. Hårt trafikerade gator och vägar måste förses med rening. Vi måste ha högt ställda krav på dagvattenrening vid nybyggnation. Klimatförändringarna ger häftigare regn och långvariga torrperioder. Nya och grövre dagvattenledningar med uppsamlingsbassänger måste anläggas för att förhindra översvämningar.

Vi vill att allt jord- och skogsbruk inom kommunen bedrivs ekologiskt då läckaget från dessa näringar inte är försumbart. Våtmarkerna behöver restaureras och bevaras för att främja biologisk mångfald och binda koldioxid. Av kommunen utarrenderad mark borde ha krav på ekologisk skötsel. Kommunen ska främst upphandla ekologisk, lokalproducerad och djuretisk mat.

Kommunen behöver arbeta för ett hållbart båtliv. För att minska användandet av bottenfärg behöver kommunen samverka med båtklubbarna för att hitta lämpliga platser för båtbottentvättar. Inplastning med krympfilm bör avrådas. Insamling av kemikalieprodukter, oljor och annat farligt avfall ska förenklas. Anläggningar för toatömning behöver bli fler och skötas. Kommunen måste underlätta för en övergång till miljövänligare båtbränslen. Enklare vägar för att få ut skrotningspremier för båtmotorer med oljeblandat bränsle behöver utvecklas.

Behovet av el kommer att öka drastiskt även i Vaxholm med alla elfordon både till lands och till sjöss. Vi vill därför att laddstationer för elfordon ska förses med energi från sol och eventuellt vind. För att klara det behöver energiparker byggas på lämpliga platser.

Kopiera länk