sida

Bogesund

Bogesund är kommunens största grönområde och en viktig plats för rekreation. Vi i Vänsterpartiet anser att Bogesundslandet måste bli mer tillgängligt för alla kommuninvånare . Som det ser ut idag, med glesa bussförbindelser och avsaknad av cykelväg, är det många som inte kan nyttja Bogesundslandet fullt ut. De undermåliga kommunikationerna och den bristande säkerheten på Bogesundsvägen gör också att de ungdomar som utövar Sveriges näst största sport – ridning – måste få skjuts av sina föräldrar till och från ridskolan på Bogesund. Det är inte acceptabelt. Vi vill införa en ringlinje med elbuss inom kommunen som knyter ihop de olika kommundelarna.

Hela Bogesundslandet söder om väg 274 är naturreservat. Trots detta bedrivs kalhyggesbruk på området. Vi anser att kommunen ska verka för att skogsbruket ställs om till ett hyggesfritt skogsbruk som gynnar den biologiska mångfalden.

Vänsterpartiet har sedan många år föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet, mellan Nibble och Ladvik. Staten äger marken och Vaxholm behöver förhandla om att få exploatera området. Det uppfyller de klimatkrav som läggs på ny bebyggelse: kommunikationsnära, nära till grönområden och till arbetsplatser i Arninge samt lätt att ta sig till Stockholms universitet och KTH. Dessutom är infrastrukturen delvis löst genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill.

Vänsterpartiets mål för Bogesundslandet:

  • Cykelväg till Bogesunds slott
  • Tätare busstrafik samt ringlinje med elbuss inom kommunen
  • Hyggesfritt skogsbruk
  • Utreda möjligheten att uppföra ett nytt bostadsområde norr om väg 274 mellan Nibble och Ladvik
Kopiera länk