sida

Kultur- och föreningsliv

Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som får chans till kultur, fritid- och idrottsaktiviteter. Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin. För att säkerställa att Vaxholms kultur- och frilufts- och idrottsföreningar har goda förutsättningar att driva en bra verksamhet, att kommunens anläggningar är ändamålsenliga och att de sköts och underhålls på ett bra sätt behöver vi öka dialogen med föreningslivet. Genom aktiv kommunikation om behov och önskemål tror vi att Vaxholms föreningsliv kan blomstra ännu mer.

Alla barn ska ges samma rättigheter och möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett könstillhörighet. Därför bör föreningarnas bidrag och villkor granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag cyklar t.ex. många ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder eller annan vuxen som kan skjutsa finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det snarast anläggas en cykelväg på Bogesund.

Parker och grönområden ska finnas nära, vara tillgängliga och attraktiva för barn, ungdomar och äldre. Om områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa kompenseras med högre kvalitet på de grönområden som sparas.

Vi vill att större resurser tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften sänks ytterligare. Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet. Det får till följd att alla inte har möjlighet att låta sina barn ta del av kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens utredning om kulturskolan förordar SKR att kommunerna aktivt skall verka för att kommunens barn och unga ges likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet.

Ett rikt kultur- och föreningsliv ger glädje, utveckling, insikter och många uttrycksmöjligheter. Vaxholm har idag ett fantastiskt bibliotek och en biograf som vi ska fortsätta att värna och stötta. Vänsterpartiet anser att Vaxholm behöver ett kulturhus, t.ex. i Rådhuset. Vi vill att staden tillsätter en kultursekreterare med adekvat utbildning som kan leda, planera, samordna och utveckla kulturlivet med bl.a. studieförbund och kulturarbetare.

Vi anser att kommunen ska driva fritidsgårdar även på Rindö och Resarö. Dessutom behöver öppettiderna på Storstugan öka. Vi har föreslagit att fritidsgården på Vaxön flyttas till “Kores” fd lokaler. Om fritidsverksamheten förläggs närmare Kronängsskolan kommer den att bli mer attraktiv för eleverna.

I Vänsterpartiets vision om ett gott samhälle finns en lokal simhall. Helst i anslutning till ett utomhusbad. Bassängen behöver inte vara jättestor men med utsikt och trevliga utrymmen för samvaro. Här ska barn (och vuxna) kunna lära sig simma och få vattenvana utan att stressa iväg till andra kommuner och vänta på buss med vått hår…

Kopiera länk