• Hem
  • Motion om att u...
sida

Motion om att utse en kultursekreterare

Nämnden för teknik, fritid och kultur skall syssla med tre helt olika områden: teknik som t ex skötsel av gator och vägar, fritid som organisering av aktiviteter som idrott samt kultur som innehåller allt från populärkultur, amatörkultur till spetskultur. Varje huvudområde behöver kunniga tjänstemän med specialutbildning.

Förnyelse och kontinuitet är två grundläggande dimensioner i kultur och kulturpolitik. Vaxholm behöver en kultursekreterare som är kunnig i kulturella strömningar och uttrycksformer för

  • att med politikernas visioner samordna och utforma en kulturpolitisk övergripande målsättning för Vaxholm, samt därefter formulera sektorsmål och verksamhetsmål för olika verksamheter.

  • att professionellt bereda ärenden med kulturellt innehåll.

  • att inför arbetet med översiktsplanen tillsammans med politikerna vara remissinstans med kunskap och blick för Vaxholms speciella kulturvärden, som tar sig fysiskt uttryck i landskap och bebyggelse.

  • att ansvara för vård och inköp av kommunal konst och övriga samlingar/föremål av kulturellt värde

  • att ansvara för kommunens bibliotek och utställningsverksamhet

  • att fortsätta påbörjade satsningar som kulturpark mm

Att skapa förutsättningar för dynamik på kulturområdet kräver att någon med adekvat utbildning

  • kan leda, planera, samordna och utveckla kulturlivet med bl.a. studieförbund och kulturarbetare.

För att bedriva kvalitetskultur bland barn och ungdomar behövs

  • kontinuerlig kontakt med skolor och förskolor om t ex teaterbesök

  • att någon förnyar och upprätthåller kontakter med andra finansiärer av barnkultur än kommunen.

 Kulturen ger människan glädje, insikter, många uttrycksmöjligheter och ett rikare liv – därför yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att staden snarast tillsätter en kultursekreterare med adekvat utbildning.

 2011 02 01

Gunilla Lauthers

Kopiera länk