• Hem
  • Motion om att b...
sida

Motion om att bilda ett handikappråd

Motion till Vaxholms fullmäktige om att bilda ett handikappråd

Idag har en delrapport till regeringen kommit från Handikappombudsmannen om hur
Sveriges kommuner hanterar funktionshandikappades krav. Vaxholms kommun utmärker sig som en av de tre sämsta kommunerna. Se bilagda utdrag sid 41.

I FN:s standardregler för mänskliga rättigheter för handikappade
står bl a följande:

”I alla samhällen i världen finns fortfarande hinder som gör det omöjligt för människor med funktionsnedsättningar att utöva sina rättigheter och friheter och försvårar för dem att delta fullt ut i samhällets aktiviteter. Ansvaret att undanröja sådana hinder vilar på medlemsländerna. Människor med funktionsnedsättningar och deras organisationer bör spela en aktiv roll i den processen.”

FN:s standardregler ställer politiska och moraliska krav. Krav som den svenska
regeringen ställer sig bakom:

Alla i samhället, regeringen, offentliga organ på alla nivåer, företag, organisationer med flera har ett ansvar för att reglerna blir kända och respekterade och att den vision om ett samhälle för alla, som reglerna uttrycker, också blir verklighet.

Yrkande:

Vänsterpartiet i Vaxholm anser att det bör bildas ett handikappråd med ansvar för kommunens handikappanpassning. Rådet skall kunna eller utbilda sig på olika typer av handikappåtgärder som kommunen har skyldigheter att följa enligt FN:s standardregler. Rådet skall granska kommunala beslut och aktiviteter och påpeka brister och skyldigheter för den nämnd eller det beslutande organ som berörs. Förslagsvis skall rådet vara knutet till kommunstyrelsen och givetvis arvoderat i likhet med andra politiska organ.

Förslag till litteratur:

  • Delrapport till regeringen 1999, Undersökning om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, Handikappombudsmannen.
  • ”Tänkte inte på det…” Kommunalhandbok om ett mänskligare samhälle.

Vaxholm 1999 02 15

Gunilla Lauthers, ordförande i Vänsterpartiet i Vaxholm

Kopiera länk