• Hem
  • Motion om genom...
sida

Motion om genomfartstrafiken i Vaxholm

Motion om att kommunen skall ha en god framförhållning för lösning av genomfartstrafiken i Vaxholm
Inför förnyad översiktsplan och Vision Vaxholm 2030 behöver det utredas hur kommunen vill att trafiken till Rindö och vidare till Värmdö skall utformas. Vägverket behöver många år för att planera och projektera och de behöver starka viljeyttringar från kommunen och regionen om de skall avsätta medel för vägbyggen, tunnlar, broar eller färjelägen.

Olika parametrar måste tas med i beräkningen:

  • Om Rindös befolkning ökar genom maximal utbyggnad på Rindö hur mycket trafik alstrar det i Vaxholm?
  • Hur mycket kan tas om hand av sjötrafik? Vilken sorts sjötrafik?
  • Vilka konsekvenser får det om de boende inte utnyttjar Vaxholm som kommersiellt centrum utan hellre tar sig till Stockholm?
  • Kommer farligt gods att tillåtas på befintliga vägsträckan genom Vaxholm – om inte hur skall det lösas?
  • Hur mycket skulle transporter av farligt gods förhindra en bebyggelseförtätning nära väg 274?
  • Om ett färjeläge för tunga transporter och farligt gods byggs t ex intill varvet på Tenö, hur mycket behöver Bogesundsvägen byggas om för att klara denna trafikökning?
  • Om lösningen i stället blir tunnel eller broar – hur skall de dras?

Alla dessa frågor och mängder av följdfrågor behöver utredas och kommunen behöver avsätta/söka pengar för detta.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar att

  • kommunen utreder problemen och skaffar sig en god framförhållning om hur man vill att kommunikationerna till Rindö och vidare till Värmdö skall se ut 2030.

Vaxholm 2010 01 15

Gunilla Lauthers

Kopiera länk