• Hem
  • Motion om den e...
sida

Motion om den europeiska bilfria dagen

Biltrafiken är ett växande problem i många av världens städer där det privata bilåkandet idag står för nästan 40 % av transportsektorns koldioxidutsläpp. Förutom utsläppen av växthusgaser medför biltrafiken även stora trängsel- och bullerproblem. För att öka medvetenheten om biltrafikens negativa konsekvenser för hälsa och miljö firas därför varje år världen över den bilfria dagen ”In town without my car”. Då det var dags för sjätte gången den 22 september år 2003 deltog över 1000 städer från närmare 40 länder.

Initiativet till en bilfri dag kommer från EU-kommissionen och EU har således satt upp tre
huvudsakliga mål för den bilfria dagen.

  • Att stimulera utvecklingen av nya resemönster i enighet med en hållbar samhällsutveckling, med särskild hänsyn till skydd av luftkvalitet och växthuseffekt.
  • Att erbjuda möjlighet för invånarna att använda alternativa transportmedel istället för bilen.
  • Att ge stadsborna möjlighet att återupptäcka sin stad, dess invånare och den kulturella särart som finns i staden.

Den bilfria dagen har många viktiga funktioner att fylla. Att öka medvetenheten om bilåkandets konsekvenser, att få oss alla att väga in miljö- och hälsofaktorer när vi står i valet mellan bilen och cykeln, är kanske viktigast av allt. Att hälften av all bilkörning sker på sträckor under tre kilometer talar sitt tydliga språk. Att visa på de alternativ till bilåkning som finns i kommunen är ett annat viktigt mål.

Det är upp till varje kommun att välja hur man vill delta i arrangemanget. I vissa städer erbjuds fri eller rabatterad kollektivtrafik. Andra städer lånar ut cyklar eller lockar på andra sätt invånarna att ta cykeln till jobbet. Kanske kan kommunen bjuda på frukt eller kaffe för de som väljer att färdas utan bil. Eller varför inte sponsra turer med Vaxholmsbåten just denna dag? För de som har svårt att ställa bilen hemma kan ett initiativ för att uppmuntra samåkning vara lyckat.

Vaxholm har med sina små avstånd och väl fungerande kollektivtrafik ett fantastiskt utgångsläge för bilfria alternativ. Att vi dessutom har en värdefull miljö att värna råder inga tvivel om.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att fr.o.m. år 2005 aktivt delta med arrangemang i samband med den europeiska bilfria dagen den 22 september.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

Gunilla Lauthers

Kopiera länk