• Hem
  • Motion gällande...
sida

Motion gällande regionalt bostadsbolag samt bostadförmedling

Motion gällande

  • regionalt bostadsbolag i Stockholms NO-kommuner

  • statlig och kommunal mark till bostäder

  • kommunala bostadsköer i Stockholms NO-kommuner

Bostadsbristen i Storstockholm är stor. Ungdomar tvingas att bo kvar hemma längre än vad som är nyttigt för den personliga utvecklingen. I Vaxholm har ungdomar och människor med projektanställningar eller yrken som lärare och vårdpersonal inte de löner eller lån som krävs för att bosätta sig här. Det vållar problem för personalrekrytering nu och i framtiden. Framsynthet kräver att något aktivt görs nu.

Kommunen har sålt vårt kommunala bostadsbolag, och har därmed förlorat möjlighet att dels bygga bostäder i egen regi, dels ha en bostadskö, som kan ge kommuninnevånarna en rättvis fördelning av de bostäder som trots allt blir lediga.

Landshövdingen i Stockholms län har anmodat kommunerna att bygga fler och billiga bostäder, bl a studentbostäder.

Fastighetsexperterna Bengt Turner (professor vid institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet) och Stellan Lundström (professor i fastighetsekonomi, KTH) hävdade i en artikel i Stockholm City 15 mars 2004 att det är dags att man återinför den gamla allmännyttan som den var tänkt från början med särskilda regler och särskilda köer. De säger också att ”problemen är egentligen inte bristen på bostäder utan bristen på billiga bostäder”.

För att få bostäder till rimligt pris måste byggande ske på kommunal eller statligt ägd mark, som upplåts utan profitintresse. Statlig mark ägs t ex av Försvarets Materielverk (FMV) eller Domän som båda har som syfte att gå med vinst. Bl a därför behövs starka påtryckningar från en samlad kommunal grupp som seriöst arbetar på att bygga fler bostäder till rimliga priser.

Vi yrkar att Vaxholms kommun i samarbete med övriga NO-kommuner skall verka för

  • att det för NO-kommunerna i Stockholmsområdet bildas ett regionalt bostadsbolag med kommunal insyn, vilket kan bygga bostäder med låg hyra.

  • att kommunala bostadsförmedlingar införs eller återupprättas.

Gunilla Lauthers för Vänsterpartiet

Vaxholm 2004-04-12

Kopiera länk