• Hem
  • Motion om att p...
sida

Motion om att planera för bevarande och utveckling av parker och grönområden i Vaxholm

Om Vaxholm skall förtätas i den utsträckning som översiktsplanen förutspår, krävs att de grönområden som nu finns, utvecklas och får höjd kvalitet. Det gäller att efter inventering få klart för sig vilka områden som inte kan ersättas och skall bevaras: Vilka landskapsbilder och vilka kulturvärden är oersättliga, hur får barn möjligheter att enkelt nå en skog?

Inför denna stora och långsiktiga planeringsuppgift anser Vänsterpartiet att Vaxholms stad behöver komplettera kompetensen inom kommunen för parkanläggningar och landskapsarkitektur.

Vänsterpartiet i Vaxholm

2014-05-17

Gunilla Lauthers

Kopiera länk