sida

Synpunkter på VA-plan från Vänsterpartiet i Vaxholm

 

Dokumentet är på 129 sidor och består av ett antal konsultrapporter. Flera är författade 2011 och inte uppdaterade efter att översiktsplanen arbetats fram och antagits. Det är svårt att avgöra vad som har status av kommunens egna förslag och vad som är konsulternas uppfattningar. Det finns ingen aktuell sammanfattning, vilket gör handlingen svår att ta ställning till, och det är svårt att uppfatta vad som är kommunens mål och vilka medel man ska använda sig av för att komma dit. Det är också svårt att bedöma när i tiden förslagen ska genomföras, även om prioriteringsordningen säger en del.

Många avsnitt har en mycket låg ambitionsnivå, t.ex. skrivningarna om dagvatten:

En klimatanpassad långsiktig hållbar daqvattenhantering ska eftersträvas vid all ny och befintlig bebyggelse. Ordet eftersträvas ger fritt fram för sämre eller halvbra lösningar. Det är inte acceptabelt.

Dagvatten som når Vaxholms vattenförekomster ska i största mån hålla sådana föroreningsnivåer att det inte försvårar arbetet med att uppnå god status enligt gällande miljökvalitetsnormer. Målet måste väl ändå formuleras så att dagvattnet ska vara rent när det når havet!

Vi ser fram emot en VA-plan som ger uttryck för en ambitiös målsättning hos kommunen och som anger medel för att nå dessa mål.

Vaxholm 2014 03 10

Gunilla Lauthers

 

Kopiera länk