• Hem
  • Granskning av h...
sida

Granskning av handlingar till dp 409, Kvarteret Vitsippan

Inledningsvis vill vi framhålla att vi anser det nödvändigt och förutseende med ett nytt särskilt boende i Vaxholm. Vi skulle dock hellre se ett annat läge för byggnaden t ex där skolan bredvid idrottsplatsen nu planeras. Orsakerna till detta är många men här vill vi främst ta upp följande:

strandskyddet: Vid ny detaljplan inträder strandskyddet automatiskt igen och man måste ha bärande argument för att återinföra det, t ex att det är omöjligt att utföra åtgärden utanför strandskyddsområde. Vi hävdar att det i Vaxholm finns områden utanför strandskydd som skulle kunna bebyggas för särskilt boende.

närheten till service och kultur: För anställda och besökande till de boende på detta särskilda vårdhem är det en fördel om man enkelt kan komma till en affär för att hjälpa de boende att handla eller uträtta andra ärenden. Härifrån är det ca 1 km till ICA och posten. För att komma till ett café eller till biblioteket för att lämna en bok krävs tid och planering.

barnperspektivet: Den föreslagna utformningen tar bort en gräsyta som kan användas för spontanlek. Över tid finns det olika många barn i ett område och även om den just nu inte är hårt utnyttjat blir den ju bebyggd och ”privatiserad” och för framtiden omöjlig att utnyttja för barn. Också med tanke på att andra ställen som nu finns, t ex Johannesbergsparken, har föreslagits bli bebyggda och där ytor för lek då kommer att försvinna.

ansträngande väg till hållplatsen mot Vaxholm: Man måste betänka att besökande till de boende ofta är gamla och många går med rollator. Det är ganska stor höjdskillnad på de dryga 200 meter som det är till busshållplatsen mot centrala Vaxholm (under viadukten och upp på andra sidan). ”Vinkabussen” går så sällan att den är mycket svår att passa (4 ggr/dag!) och den går inte förbi ICA och posten.

 

Ekologiska hänsyn

Det låter utmärkt att i samband med bygget anordna fördröjning och infiltration av dagvatten. Det framskymtar även ett förslag om att byggnaden skulle ha ”grönt tak” och det är en fördel för dagvattnet, men hindrar antagligen huset från att förses med solpaneler. Även grusade gångvägar förbättrar infiltrationen, men är just i detta sammanhang en riktigt dålig idé, där kanske 50 % av de boende är rullstolsburna. Området utgör en grön länk från Myrholmen mot Blynäshagen och vidare österut. I detta sammanhang är det viktigt både för dem som bor och arbetar i huset och för naturen, att marken mot vattnet får en sådan utformning att, trots att fler människor och hus kommit till, denna gröna länk bevaras och fungerar.

 

Byggnadsutformning

I texten sid 12 står det att den nya bebyggelsen ska knyta an till skalan i befintliga bostadsområden. Vi frågar oss: är det kvarteret Kulan eller är det Klubban och Blåsippan som menas? Enligt plankartan föreslås högsta nockhöjd över 0-planet på 31,5 m och med marken vid Eriksövägen på ca 12,5 m ö h kan huset bli 19 m till nock sett från Eriksövägen. Eftersom planen tillåter bebyggelse ända ner till 5-meterskurvan kan huset få flera suterrängplan och från stranden kan huset bli en våning högre jämfört med Östra Kullö som har en höjd på 27,5 m ö h och med ”golvet” 4 – 6 m ö h. Vi anser att detaljplanen ska begränsa nockhöjden ju närmare vattnet man kommer så att huset trappas av. Förutom att intrycket från sjösidan (riksintresse) blir mindre dominant har detta betydelse också för solvärdena på marken och utemiljön. I förslaget (sid 15) framhålls hur låg trafikintensiteten är på Eriksövägen jämfört med väg 274. Samtidigt får entréer inte anordnas inom ett avstånd på 25 m från Eriksövägen och inga lokaler där mycket folk samlas får finnas mot Eriksövägen för att Eriksövägen är sekundär transportled för farligt gods. Detta är en olycklig kombination då fasaden mot Eriksövägen vetter mot söder och det är mot denna sida mikroklimatet medger sköna utevistelser på höst och vår.

 

Gator och trafik

Det är häpnadsväckande att varken de bussar som passerar till och från bussgaraget, de transporter brädgården och återvinningsstationen eller den tillkommande biltrafik Skutvikshagens 100 lägenheter alstrar, finns nämnda i underlaget. Under en lång tid kommer Skutvikshagens byggtrafik dessutom att passera och senare gäller samma sak om Norrberget bebyggs.

 

Avloppsanslutning

Om Vaxholms avloppsanslutning till Käppala inte kommer till stånd anser vi att byggnation på denna tomt måste omprövas då den delvis hamnar inom radien på 300 meter som är skyddsavstånd för reningsverk.

 

Värme

Bebyggelsen föreslås anslutas till befintligt fjärrvärmenät (sid 18). Är detta möjligt? Redan tidigare har det sagts att värmeverkets kapacitet är fullt utnyttjad och att ytterligare anslutningar skulle äventyra de löften om begränsning av utsläpp som Kullöns befolkning blivit lovade.

 

Bredband

En inrättning av denna dignitet måste kunna ha alla de förutsättningar i uppkopplingar mot sjukhus och specialister som ett bredband medger. Självklart måste bredband kopplas in vid uppförandet – inte bara tomrör!

 

Solceller

För övrigt hoppas vi att huset ska förses med solceller i tillräcklig mängd för att vara självförsörjande med el, även om detta inte är en detaljplanefråga.

 

Vaxholm 2015 09 01

 

Katherine Angelo Lindqvist för Socialdemokraterna i Vaxholm

Gunilla Lauthers för Vänsterpartiet i Vaxholm

 

Kopiera länk