• Hem
  • Svar på frågor ...
sida

Svar på frågor från Kullös föräldraförening 2010

Svar från Vänsterpartiet i Vaxholm på frågor från Kullös föräldraförening

1. Kommer Ert parti att verka för en mötesplats (någon typ av fritidsgård) på Kullön för barn och ungdomar under kommande mandatperiod?

(V)i har länge arbetat för fritidsgårdar på Rindö och Resarö och nu lägger vi till Kullö.

2. Kommer Ert parti att verka för utökad turtäthet (framför allt vintertid och kvällar) med allmänna färdmedel på sträckan centrala Vaxholm – Kullö/Resarö (Lokalbuss?) under kommande mandatperiod?

Ja (V)i har i motioner redan framfört behovet av lokalbussar, som går in på både Resarö, Kullö och Vaxön (t ex förbi Borgmästargården), samt till Bogesunds slott.

3. Kommer Ert parti att prioritera förbättringar och utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägnät (tex. på Bogesund eller mellan Kullö – Pålsundsskolan) under kommande mandatperiod?

Ja, (V)i inser verkligen behovet av cykelleder. Nya beläggningen på Bogesundsvägen kräver en cykelbana. Cykelställ under tak vid de större busshållplatserna behövs också.

4. Kommer Ert parti att verka för att ”Vaxholms arena” byggs under kommande mandatperiod?

Nej, inte i den formen den har lagts fram. (V)i kan inte tänka oss att sälja mark i centrala Vaxholm för att finansiera detta. Däremot behöver lokaler för skolbarnen anordnas. De behöver också gratis sportlokaler för sin fritid.

5. Kommer Ert parti att verka för att kommunala medel anslås för att särskilt stödja ungdomsaktiviteter såsom t.ex. idrott och/eller annat (tex. kulturcentrum, scoutlokal på Eriksö od) under kommande mandatperiod, och i så fall aktiviteter av vilket slag?

Ja, särskilt för att jämna ut bidragen till tjejsporterna, dvs ge typiskt kvinnliga sporter mer.

6. Hur ser Ert partis visioner för Vaxholms skolor och undervisning ut? Vad kommer Ert parti att göra, under kommande mandatperiod, för att komma en bit närmare visionen?

Hög lärartäthet, välutbildade lärare, skolledningar som brinner för sina skolbarn (stödet kommer från politikerviljan), bra lokaler, god klimatsmart mat, samt en skolpeng som går till barnen och inte till privata vinster.

7. Ser Ert parti att barnpengen till förskolorna kommer behöva förändras på något sätt under kommande mandatperiod, och i så fall hur (t.ex. justeras m.a.p kostnadsökningar såsom löner och hyror, minska eller öka)?

Pengen behöver öka för att åstadkomma mindre barngrupper, fortbildning till personalen, bättre klimatsmart mat mm.

8. Ser Ert parti att skolpengen kommer behöva förändras på något sätt under kommande mandatperiod, och i så fall hur (t.ex. justeras m.a.p kostnadsökningar såsom löner och hyror, minska eller öka)?

Pengen behöver öka för fler lärare per 100 elever, bättre elevhälsa (t ex barn med särskilda behov), samt framför allt bättre skolmat.

Se även vår hemsida vaxholm.vansterpartiet.se

Hälsningar!
Gunilla Lauthers

Kopiera länk