• Hem
  • Svar på frågor ...
sida

Svar på frågor från Resarös föräldraförening 2002

Svar från Vänsterpartiet i Vaxholm på frågor från Resarös föräldraförening 2002

1. Vad har ditt parti för vision om en god miljö för barn och ungdom på Resarö?

Vi väljer att koncentrera oss på skolan som en av barnens viktigare miljöer.

Barn i låg- och mellanstadiet skall få gå i skolan nära där de bor. Skolvägen skall vara trygg. Små barn vill kunna gå till skolan själva. Klasserna skall vara små så att varje barn skall få synas och få ta plats. Nyfikenheten skall tas till vara. Att lära är roligt om lek och allvar blandas i lagom portioner. Kreativa övningar, liksom kroppsövningar skall ha samma status som klassiska läroämnen. Föräldrakontakten skall vara naturlig och vanlig.

Ungdomar i högstadiet behöver andra impulser än de mindre barnen. Skolan skall kännas som rätt plats att vara på, även när hormonerna rusar runt i kroppen. Här skall varje person stimuleras att lära mer och förbli nyfiken. Att få nya kamrater betyder också att bli sedd med nya ögon och att andra fasetter av personligheten kan få komma fram. Ungdomarnas värld måste öppnas mot ett intressantare och mer spännande samhälle, där det ryms både kommers och kultur (butiker, bio, bibliotek och (sport)aktiviteter). Även här skall kreativa övningar och kroppsövningar ha samma status som klassiska
läroämnen. Föräldrakontakten skall vara naturlig och vanlig.

Svaret ovan gäller just så som ni formulerat frågan. Men vid närmare eftertanke finns det fler intressenter i en skola:

För lärarna gäller det att kunna utnyttja sin arbetstid så effektivt som möjligt och inte spilla tid på resor mellan olika lokaler. Särskilt lärare som undervisar på olika stadier och speciallärare vill att skolan de är anställda på har undervisningslokalerna samlade. Se även under punkt 8.

För föräldrarna gäller i de flesta fall, att de vill ha sina barn så nära hemmet som möjligt, så att barnen inte blir eller känner sig utsatta och osäkra (okontrollerad påverkan, mobbning, mm). Många barn/ungdomar är ömtåliga, men de flesta som växer upp på Resarö är trygga och nyfikna på världen.

Den fjärde intressenten är samhället/kommunen som betalar skolan och skall se till att eleverna lär sig det de skall enligt läroplanen, men också att de har det bra under sin skoltid. Allt till så låg/rimlig kostnad som möjligt…

2. Hur ser ditt partis konkreta och långsiktiga planering för att bygga ut barnomsorg och skola ut, för att motsvara nuvarande och framtida behov av utbyggnad?

Fler bra kommunala dagis behövs i synnerhet där det föds eller flyttar in många barn. Bostadsområden har sina olika perioder med olika behov: småbarn behöver dagis, äldre barn skola, äldre vuxna hemtjänst … I varje fas behövs speciallokaler för att tillgodose topparna. Just nu upplever Resarö och Kullön en barnboom. Lokaler som kan
förändras efter behoven vore praktiskt och har prövats på andra håll. Utan tvivel behöver mark avsättas för dessa allmänna ändamål. Kortsiktigt kan vi inte se en annan lösning än flyttbara paviljonger till områden där behovet är som störst. Långsiktigt: flexibla lokaler på tomtmark utspridda i kommunen med planering och utbyggnad i takt med befolkningstillväxten.

3. Trycket är stort på den enda öppna förskola som finns i kommunen. Vill ni se fler öppna förskolor i Vaxholms kommun? I vilket tidsperspektiv?

Ja. Nu. Det måste gå att lösa. På Resarö är behovet av öppen förskola mycket viktig eftersom barnen bor så utspridda att det är svårt att få till spontana möten för lek. Även mycket goda föräldrar behöver pedagogisk assistans.

4. Hur vill ni tillgodose den stora efterfrågan på låg- och mellanstadieplatser på Resarö de närmaste åren?

Till hösten finns ingen annan möjlighet än att flytta paviljonger till det befintliga skolområdet, vilket också är på gång. Mer långsiktigt behöver skolan byggas ut för att ta emot barn från Sundelinska och en eventuell utbyggnad i skogen mitt emot. Placeringen av denna skolutbyggnad kan föräldrarna på Resarö få vara med om att bestämma. Antagligen skall den vara alldeles i närheten av Resarö skola men med visst avstånd så att varje enhet inte blir oöverskådlig för t ex en sexåring.

5. Kommer ert parti att verka för att även Resarö får en fritidsgård i likhet med ”Storstugan” i Vaxholm som drivs i kommunens regi?

Ja. Vi tryckte på för att kommunen skulle använda sig av sin förköpsrätt när Resarös gamla skola och Sundelinska huset såldes. Men det var under perioden när kommunens majoritet ansåg att allt skulle skötas av marknaden. Så därav blev intet, men viljan finns
kvar hos Vänsterpartiet.

6. Kommunen har skyldighet att tillhandahålla fritidsverksamhet för 3:or och 4:or. Hur avser ni tillgodose behovet av fritidsklubb efter skolan för 3:or, 4:or och 5:or?

Fritidsverksamhet med kommunalt anställda utbildade fritidspedagoger. Lokalerna skall ha hemkaraktär. Utom- och inomhusaktiviteter.

7. Var i Vaxholms kommun vill ditt parti placera en ny högstadieskola? Hur ser tidsplanen ut? Vill ditt parti se en friskola eller ett högstadium i kommunal regi?

Vänsterpartiet skulle i första hand vilja dra tillbaka försäljningen av Skutvikstomterna (området med den utdömda gymnastikbyggnaden på), som Besqab vann byggrätten till och som föranlett så stark opposition från de omkringboende. För området gäller fortfarande den detaljplan som anger ”allmänt ändamål”, t ex skola. Ingen ny plan behövs – rita en skola och bygg! Men det är inte vänsterpartiet som har majoritet – ännu(!). Med hänvisning till resonemanget under punkt 1 duger det inte att komma med vare sig Ytterby eller Engarn. För de elever detta gäller kommer bara centrala Vaxholm i fråga.
Engarn är dessutom omöjligt av både kulturhistoriska och ”Agenda 21”-skäl, och marken är tidvis vattensjuk och därmed olämplig att bygga på. Ur kommunikationsteknisk synvinkel kan placeringen vid Engarn ha sina poänger, men det anser vänsterpartiet är för svagt argument för att för all framtid bebygga mark om vilken Stockholms Läns Museum och den fördjupade översiktsplanen säger: ”… det /är/ viktigt att åkermarken nordost om byn brukas och ej tillåts växa igen.” Fält i anslutning till en by med ursprung i medeltiden har andra pedagogiska uppgifter än att hysa en skola.

Om en skola skall byggas utanför redan befintliga skoltomter kommer det att ta minst 3 år innan skolan står på plats. För närvarande utreds om den kan ligga i parken vid Johannesberg. Det finns även andra idéer t ex att flytta idrottsplatsen till Eriksö (i samband med att konstgräset ändå snart måste bytas) och lägga en skola där idrottsplatsen nu är.

Kommunal regi.

8. Hur vill ditt parti verka för att attrahera och behålla kvalificerad personal i förskola och skola?

Skolan i Vaxholm har varit utsatt för flera omvälvande omorganisationer. Ge skolan arbetsro! Låt lärarna få inspirerande, användbar och rolig fortbildning. Utarbeta ett bra schema som ger varje lärare sammanhängande arbetsblock. Fler vuxna i skolan. Bättre löner, de arbetar ju med det värdefullaste vi har – barnen!

9. I en konsultrapport om trafiksituationen vid Resarö skola föreslås en cykelväg mellan Resarö skola och Överby. Avser ni att verka för att en cykelväg mellan skolan och Överby anläggs? När vill ni se den färdigställd? Hur anser ni annars att skolvägen kan tryggas för barnen från Överby?

Självklart skall det byggas en cykelväg. Den skall kanske läggas en bit ifrån körvägen eftersom kärret inte får fyllas igen hur som helst. Den här vägen skall inte vara den enda cykelvägen utan hela norra delen av Resarö skall förses med trygga skolvägar i samband med detaljplaneläggning och grävning för VA. Om man tar del av den senaste forskningen och använder sitt sunda förnuft, inser man lätt att barnen är ute och rör sig för litet. Att i det läget sätta in skolskjutsar vore fel.

10. Hur anser ert parti att det stora behovet av idrottsverksamhet i kommunal regi och aktivitetsytor för barn och ungdom kan tillgodoses på Resarö? Med vilken tidsplan?

Fotbollsplanen vid gamla skolan skall rustas upp med det snaraste – helst redan under denna sommar! Längdhoppsgropar och kortare löparbanor behövs också. Andra mindre spelplaner (basket, landhockey, brännboll, mm) kan ställas i ordning i anslutning till grönytor, t ex mellan Bygårdsvägen och Löjvik och mellan Löjvik och Storäng. Ridstigar skall röjas. Skidspår och ridstigar samsas dåligt, därför skall de separeras med skyltar.

11. Kommer ert parti att verka för att anläggningar för utomhusidrott byggs på Resarö, såsom att bollplanen på Överby rustas upp med läktare, omklädningsrum, belysning etc.

En kraftfull satsning måste till för att öka idrottsaktiviteterna och det är lätt att svara ja på dessa frågor. Det är framför allt viktigt att tjej- och killsporter får samma förutsättningar och att olika sporter kan utövas. Fördelning av medel och satsningar skall ske i samarbete med skola, idrotts- och föräldraföreningar. Vi kan inte utan ytterligare kontakter säga att t ex just läktare vid fotbollsplanen vid gamla skolan är det mest angelägna. Fler vuxna än kommunanställda behövs som förebilder och ledare och om det finns bra förutsättningar för idrottsverksamhet är det lättare och roligare att hålla ett engagemang vid liv. Varför inte en simhall i kommunen?

Avslutningsvis vill vi i Vänsterpartiet framhålla

  • att skolan behöver mer pengar
  • att om inte kommunerna tar ansvar för skolan och uppfyller sina skyldigheter mot barn och ungdomar är det nödvändigt att diskutera en lösning där staten återigen står som garant för en likvärdig utbildning i alla kommuner.
  • att om utbildningssystemet skall få mer pengar måste skattesänkningar som gynnar de redan rika avvisas, och i stället måste den gemensamma sektorn tillåtas växa – tvärtemot dagens ekonomiska politik i EMU-anpassningens spår.

Vaxholm den 10 juni 2002

Vänsterpartiet i Vaxholm / Gunilla Lauthers

Kopiera länk