• Hem
  • Synpunkter från...
sida

Synpunkter från S och V på detaljplan för Skutvikshagens utställningsförslag

Exploateringsgrad och landskapsbild

Vi inser att om Vaxholm skall förtätas behövs nya byggnader kanske även i strandnära områden. Men vi kan aldrig godta denna extremt höga exploateringsgrad i ett nu nästan orört område.
I Vaxholms stads vision står: ”Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdsstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad”

I detta förslag till detaljplan – den första större detaljplanen efter visionens antagande – följs inte denna vision. Området är alldeles för högt exploaterat för att kallas småskaligt.
Vi föreslår dels att höjden på husen sänks, dels att de två husen närmast Kolerakyrkogården utgår. Sju våningar från sjösidan kommer aldrig att uppfattas som småskaligt. Området omfattas av riksintresse och vi vill värna Vaxholms goda rykte som en fin småstad värd att bo i och besöka.

Husens maximala höjd borde inte överskrida de omgivande tallarnas. Om alla tallar utom sju får tas ner är den på kartan inlagda illustrationen vilseledande! Många fler borde skyddas.

Sju likadana hus byggda efter samma ritning och med samma fasadmaterial främjar varken småskaligheten eller skärgårdskaraktären. Planen måste ge utrymme för variationer på husens utformning och inte låsas till denna enda hustyp.

Vi känner också en oro för hur den kommunala servicen ska kunna tillgodose den ökade befolkningsmängden. Planer för hur skolor och förskolor ska ta emot de barn som flyttar in i området finns inte redovisat eller hänvisat till.
Kolerakyrkogården som ligger i angränsning till Skutvikshagen, bör bevaras så som det ser ut idag, dels av kulturella skäl, dels för att det behövs ett grönt stråk med natur för växters och djurs spridningsmöjligheter mellan Blynäshagen och Framnäshagen.

Under utställningsförslagets rubrik:
”Konsekvenser för landskapsbild” hittar vi följande citat:

”Konsekvenser för landskapsbilden förväntas främst bli lokala. Utblickarna från de viktiga segellederna påverkas inte av bebyggelsen.” Vi tycker inte att detta stämmer. All båttrafik på Norra Vaxholmsfjärden, exempelvis till Blynäsvikens båtklubb på Myrholmen och trafiken i leden norrut, har hela norra delen av Vaxön i blickfånget.

”Föreslagna hus på Vaxön har olika höjd vilket ger en nyanserad linje som följer variationen hos trädkronorna sett från sjösidan. Utefter vattnet och mellan huskropparna sparas naturmark med resliga tallar. Berghällar lämnas orörda utefter vattnet”.
Hur garanteras att tallar som är så känsliga för förändring av markförhållandena klarar sig efter en sådan här omfattande byggnation?

Krav på energieffektivitet och ekologi

Vaxholms Stad skall ställa egna höga miljökrav på byggnationen (och inte överlämna detta till exploatören). Husen är placerade i norrsluttning mot öppet vatten och har inga naturliga förutsättningar för ett varmt mikroklimat. Mycket höga krav på lågt energibehov för drift och uppvärmning måste ställas i exploteringsavtalet.

Klarar värmeverket på Kullön denna kapacitetsökning eller planeras annat uppvärmningssystem?

Motiven till förändringskraven av detaljplanen kan sammanfattas till följande

1. Visionens mål vad gäller småskalighet kan inte tillgodoses med 7 hus med upp till 7 våningar (sett från sjösidan) och utförda efter samma ritning.

2. Föreslagen bebyggelse ser ut att ha balkonger mest vända mot norr och sjöutsikten. I vårt klimat måste vi uppvärdera sol och värme – ibland framför utsikt, som ju alltid kan upplevas innanför ett fönster. I synnerhet de östligaste husen som är vridna mer öst-västligt har riktigt dåliga solvärden på balkongerna. Suterrängplanen mot norr har ingen sol alls största delen av året eftersom både berget och de tätt ställda huskropparna skuggar varandra.

3. Avståndet blir för stort för att växter och djur skall kunna röra sig mellan Framnäshagen och Blynäshagen om inte en ordentlig volym naturmark finns i anslutning till Kolerakyrkogården.

4. Det behövs både anlagda och vilda gröna lungor i närheten av skolor.

5. De boende på Roddargatan har redan berövats sin gröna zon mot vattnet mot nordost. Nu försvinner även den mot väster.

6. Förslaget rymmer över 100 lägenheter och det betyder ca 200 – 300 boende, sannolikt ganska många barn. Vart skall barnen ta vägen? Lekområden finns inte angivna i planen och för att nå befintliga lekplatser måste barnen passera den hårt trafikerade Eriksövägen.

7. Angivna ytor för lek och rekreation ”Utrymme för utevistelse finns utefter stranden och i skogsområde som i detaljplanen föreslås som allmän platsmark.”. Skogen är bra för barnen, men stranden med sina klipphällar som stupar ner i vattnet kräver passning. Många barn är inte bra för skogsmark. Den tål inte alltför mycket slitage. Detaljplanen behöver kompletteras med lekplatser i soliga lägen.

Vaxholm den 24 april 2013

För Socialdemokraterna i Vaxholm
Hans Börjesson

För Vänsterpartiet i Vaxholm
Gunilla Lauthers

Kopiera länk