• Hem
  • Yttrande till p...
sida

Yttrande till programsamråd Rindö Smedja

Bygga, bo och pendla

Vi har vid ett flertal tillfällen framhållit vår ståndpunkt att inga bostäder bör byggas i eller omkring den befintliga marina verksamheten vid Rindö Smedja och nybyggnation bör inte heller hindra utveckling av näringsverksamheten runt området. Vi motsätter oss därför byggnation i områden B, C och E.

Det bör i planen tydligt ingå ytterligare ett färjefäste för att kunna ta emot den mängden trafikanter man förväntar sig i och med omvandling och nybyggnation både vid Rindö Smedja och på Vasallens område.

Det bör planeras för en bra och tillgänglig brygga för passbåtar. Även om de inte åligger kommunen, utan färjerederiet och trafikverket, att bekosta kollektivtrafik bör detaljplanen ha en tydlig beredskap för en framtida och utökad kollektivtrafik på vattnet.

Vi förespråkar ytterligare ett magasin (fler-filigt kösystem) för bilarna ner till bilfärjan vid Rindö Smedja.

Gång- och cykelväg till Skarpö och på väg 274 på Rindö ska färdigställas innan planen äger laga kraft.

VA-utbyggnad bör ske i andra förbisedda områden på Rindö (Annedal, Röräng etc) innan planer för nybyggnation eller ombyggnation äger rum på Rindö överhuvudtaget. Det har nyligen visat sig att byggnation av bostäder vid och omkring Rindö Smedja inte är kostnadseffektivt men snarare kommer att belasta kommunen genom Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB. Beräkningar från Roslagsvatten visar att man kan uppnå en inkomst från exploatering av Rindö Smedja på ca. 13 miljoner kronor och att kostnader för att anlägga VA skulle uppgå till ca. 35-45 miljoner kronor. Med tanke på detta räkneexempel och med tanke på att annan kommunal service måste tillhandahållas, finns det ingen god ekonomisk hushållning i detta projekt.

I anslutning till den marina näringslivsverksamheten i området samt ett utvecklat verksamhetsområde inom Rindö Smedja behövs det planer för en sk hantverksby – ett område som för företagarna kan vara ett komplement till den marina inriktningen med servicekontor, café, någon dagligvaruhandel och även evt flera nya eller renoverade brygganläggningar till exempel för större fartyg än man kan ta emot idag.

Det är tydligt från bullermätningar gjorda 2013 att området Rindö Smedja har utmaningar med existerande bullernivåer och att det ska till omfattande buller-minimerande åtgärder i området om det ska byggas bostäder. Med tanke på ökande trafik- och pendlarproblematik och med tanke på näringsverksamheten som ska vara kvar i området och utvecklas – anser vi återigen inte att det bör byggas bostäder inom områden B, C eller E.

Resultaten från bullerutredningen visar att ökad mängd trafik för med sig nya behov för uppdaterade analyser. Vi anser att nya bullermätningar bör göras samt att det behövs miljökonsekvensanalyser för området.

Det behövs nya trafikberäkningar/analyser med tanke på den estimerade befolkningsökningen från Vasallens område, nybyggnation vid Rindö Smedja, trafikökning från Värmdö och med tanke på kommande Arninge resecentrum. Dessa beräkningar och analyser måste inväntas och tas med i underlag till beslut om byggnation vid Rindö Smedja.

Näringsliv

Vi motsätter oss att Vaxholms kommun inte aktivt arbetar för att utveckla näringsverksamhet vid Rindö Smedja och säkra att befintliga näringsidkare kan vara kvar i den omfattningen de är idag.

I Vaxholms stads Näringslivsvision från 2009 anger Kommunstyrelsen att Bra företagsklimat är ett prioriterat utvecklingsområde för Vaxholms stads samtliga förvaltningar. 2010 kompletterar kommunfullmäktige de kommunövergripande målen med mål för Bra företagsklimat och politiken poängterar att ”Företagen har en avgörande betydelse för samhällets finansiering och utveckling och att Bra företagsklimat i slutändan ska leda fram till utvecklad kommersiell service samt fler hållbart lönsamma företag som sysselsätter fler invånare.” (från: Vaxholms stad – näringslivsutveckling, Genomförandeprogram Vaxholms stad – hjärtat i skärgården NLB 111208 och KS 111215). I den efterföljande Näringslivsstrategi som antogs av Kommunfullmäktige 2013-09-30 var det bl a dessa mål som fokuserades på:

  • Ökad tillämpning av ny kunskap och ny teknik
  • Stärka Vaxholm som en attraktiv kommun för etableringar
  • Lyfta branscher som har speciellt goda förutsättningar att växa och utvecklas

Vidare fastslog Näringslivsstrategin följande:

VISION 2020 ”Vaxholms stad har 2020 ett väl differentierat näringsliv. Detta innebär ett stort och varierat utbud av produkter, tjänster och arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till ett starkt och mindre sårbart näringsliv året runt.”

Visionen är nedbruten i sex huvudpunkter varav en är denna:

  • Vaxholm är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknytning

Därutöver säger man i strategin att:

  • Markområden lämpliga för företagsetableringar ska identifieras

Med detta som bakgrund kan vi ingalunda acceptera att man i program för detaljplan för Rindö Smedja planerar bostäder på områden B, C eller E eftersom detta leder till att man omringar den marina verksamheten med bostäder. Detta går rakt emot vad vi har arbetat för. I programmet sägs det att området ska ha bostäder blandat med verksamheter, något vi inte tror är realistiskt, attraktivt, miljöriktigt eller gynnsamt för varken boende eller näringsidkare – existerande eller framtida sådana.

Slutligen ska det sägas att med tanke på ny information från Roslagsvatten om VA-kalkyler för området är det mycket tveksamt om något område vid Rindö Smedja kan exploateras i dagsläget. Det är för oss tydligt att det inte finns ekonomisk bärighet i att exploatera dessa områden med tanke på de infrastruktursatsningar och VA-satsningar som behövs och där kostnader kommer att överstiga intäkter.

5 oktober 2015

Katherine Angelo Lindqvist, Socialdemokraterna

Sara Strandberg, Vänsterpartiet

Kopiera länk